Wij vorm in de Koran. Wat wordt hiermee bedoeld?

Detail van de Vraag
In de Koran staat wij wat wordt hier mee bedoeld
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

We zien dat ons Heer in de Heilige Koran een decreet uitvaardigt zowel in de “Wij” vorm als in de “Ik” vorm. Met name verzen die de aandacht trekken naar het universum en de schepping zien we de “Wij” vorm vaak terug.

Wij schiepen u” [qtip:(1)| Soerah Al-Waaqiah, 57] , “kijken zij dan niet naar de hemel boven hen, hoe Wij deze hebben opgericht en versierd en hoe die geen enkele scheur heeft?” [qtip:(2)| Soerah Qaaf, 6]   "En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten alles wat zijn ziel hem influistert. En Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.” [qtip:(3)| Soerah Qaaf, 16] “Wij hebben water uit de wolken nedergezonden.” [qtip:(4)| Soerah Loqmaan, 10]

In bijna alle bladzijdes van het eeuwige woord (de Koran), zien we de “Wij” vorm weer terug die persoonlijk gericht is aan de Almachtige, de Verhevene. Maar de “Wij” vorm wordt niet alleen gebruikt om de aandacht te trekken naar de creatie tekens zoals te zien is in de verzen hierboven. Ook zien we deze vorm weer terug bij verzen als het gaat om het zenden van de profeten en de heilige boeken, volkeren die eigenwijs vol blijven houden in hun ongeloof, de goddelijke geboden en verboden en de dag des oordeels. Een ieder die aangesproken wordt door de Koran zal zich meteen afvragen; ondanks dat Allah in de Koran zichzelf keer op keer als de “Enige”, “zonder partner”, “als geen ander” aanduid, waarom wordt dan de meervoudige “Wij” vorm gebruikt naast de enkelvoudige “Ik” vorm? Als voorbeeld: Wat wordt er gewenst met “Wij hebben jullie geschapen” in plaats van “Ik heb jullie geschapen” of “Hij heeft jullie geschapen”?

Alle dank zij aan Allah, gelukkig zijn we in het verleden niemand tegengekomen die dit interpreteerden als het toekennen van deelgenoten aan Allah. Zelfs de veelgoden aanbidders in Mekka hebben van de “Wij” vorm niet zo’n betekenis eruit gehaald. Want, het belangrijkste zaak, de Eenheid van Allah, wordt zelfs in de Koran onderricht in verzen waar de “Wij” vorm wordt gebruikt, hiervoor brengt de Koran bewijzen van de schepping (ayat-i afaki) en het innerlijke van de mens (ayat-i enfusi) om de Eenheid van Allah onomstotelijk te bewijzen.

Waarom dan “Wij”? Waarom heeft de Eeuwige Spreker in Zijn Koran naast de “Ik” en “Hij” de “Wij” vorm dan gebruikt? De Moslims die het aanspreekpunt van de Koran zijn hebben eeuwenlang op een wijze en betekenisvolle manier een antwoord op deze vraag gegeven welke te vinden zijn in de verschillende Koranexegeses. En door een verzameling van kennis in 1400 jaar tijd begrijpen we dat naast de “Ik” en “Hij” vorm, het bestaan van de “Wij” vorm de meest kritische stappen opent in ons weg in het opdoen van kennis over Allah. Als volgt: ”Hij heeft de schoonste namen”. [qtip:(5)| Soerah Al Israa, 110; Taahaa, 8] Om de schone namen van de Eerbiedwaardige te kennen, moeten we bepaalde vergelijkingen begrijpen om bepaalde stappen te kunnen zetten. Één van deze is de ehadiyet-vahidiyet vergelijking. Beide manifesteren de eenheid van Allah. Vahidiyet manifesteert de eenheid van Allah in heel het universum en ehadiyet is de bijzondere weerspiegeling van de eenheid van Allah in alle schepselen in het universum. Oftewel we moeten Allah niet alleen als de schepper van alles kennen, maar ook de ehadiyet in de vahidiyet moeten we zien en laten zien. We moeten Allah kennen als de schepper van alles en Die al Zijn namen in al het geschapene manifesteert.

Een ander belangrijk stap in het opdoen van kennis over Allah is de Jalaal-Jamaal vergelijking. Oftewel de Goddelijke Majesteit en de Goddelijke Schoonheid. Waarlijk, in sommige van Allah Zijn schone namen zien we de Jalaal en weer in sommige namen de Jamaal gemanifesteerd. Bijvoorbeeld in de namen Al-Qahhaar, Al-Qadir, Al-Jabbar, Al-`Aziz, Al-`Azim zien we de Jalaal namen. En in namen zoals Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaaq, Al-Wadud is de Jamaal naam te zien. Ook zijn we getuige van veranderingen van de Jalaal en Jamaal manifestatie van Allah zijn schone namen op de schepselen. Bijvoorbeeld bij een bloem, vlinder, bij, fruit, baby zien we Jamaal meer opvallen; Bij bergen, oceanen, aardbeving, bliksem en donder zien we dat Jalaal meer opvalt. Één sneeuwvlok beladen met Jamaal kan met het samenkomen van duizenden sneeuwvlokken wegen sluiten en het bedrijfsleven tot stilstand brengen. Hier lezen we Jamaal in Jalaal. Aan de andere kant zien we verheven bergen die als pinnen fungeren, die de aarde vasthoudt, een opslagplaats is voor water, het wind drijft en andere duizenden manifestaties van Jamaal en barmhartigheid herbergt. Hier lezen we Jalaal in Jamaal. Hoe groot en vrij van gebreken ons Heer, de Barmhartigste Erbarmer, de Almachtige, de Verhevene is die Jalaal en Jamaal, barmhartigheid en verhevenheid, genade en bestraffing samenbrengt en elkaar laat ontmoeten ondanks dat deze tegenstrijdig lijken en hiermee staan we op de trede waarop de mogelijkheid bestaat om Allah zijn schone naam Kamal (de Excellentie) te vatten.

Net zoals deze, een ander belangrijk kritisch stap om kennis op te doen over Allah, om Hem met Zijn namen, eigenschappen en manifestaties te kennen is de Uluhiyet-Rububiyet vergelijking. Uluhiyet (Goddelijkheid) verwerpt andere goden in de Koninkrijk van de Eeuwige Sultan, Rububiyet (Heerschappij) verwerpt andere goden in het ten uitvoer brengen van dingen. Vanuit de Goddelijkheid kant begrijpen we dat niets waardig is om aanbeden te worden naast Allah en dat Allah dus de enige God is die waardig is om aanbeden te worden. Vanuit de Heerschappij kant herkennen we elk van Zijn naam en de verschillende rangen van Zijn namen die zich manifesteren in verschillende kleuren, aspecten, afmetingen, verschijningen en wijsheden die verspreid zijn in de gehele schepping. Met andere woorden; met Goddelijkheid wordt uitgedrukt dat Allah zijn Namen en Eigenschappen grenzeloos en geheelomvattend zijn, met Heerschappij -voor ons om het te begrijpen- zien we elk van Zijn schone naam op verschillende niveaus manifesteren.

Als we een voorbeeld zouden moeten geven; Terwijl het voor een filmmaker mogelijk is om een film, waarvan de montage gereed is, versneld in twee minuten te laten zien, is het voor ons niet mogelijk om het onderwerp en de boodschap -door ons beperkte capaciteit en waarneming- te begrijpen. Daarom wordt het film geleidelijk voor ons verspreid over een tijdsbestek van twee uur om het bericht en boodschap te kunnen begrijpen. Precies op dezelfde manier ervaren we blindheid als onze ogen worden blootgesteld aan teveel licht. Het licht moet op een bepaalde niveau zijn willen we kunnen zien. Zo ook is het voor onze Barmhartige Heer mogelijk om de 4 seizoenen tegelijk te creëren , het hele universum in één keer te schapen en te laten verdwijnen en Machtig is om al Zijn schone namen in één keer te manifesteren (Uluhiyet), doch manifesteert onze Heer Zijn namen en eigenschappen geleidelijk aan in bepaalde graden en niveaus (Rububiyet) voor Zijn dienaren zodat zij deze kunnen herkennen en weten.

Dus de Verhevene Allah spreekt in Zijn Edele Koran in de “Ik” vorm vooral als het gaat om zaken omtrent zichzelf (Uluhiyet) en in de “Wij” vorm vooral als het gaat om zaken omtrent Zijn daden en schepping (rububiyet). De inhoud van deze “Wij” vorm moeten we met al Zijn schone namen op een hoogste niveau gaan vullen.

Als wij bijvoorbeeld aangesproken worden door de vers “Wij hebben de mens geschapen” [qtip:(6)| Soerah Al-Hidjr, 26], dan moeten we het volgende gaan realiseren: “Dus als ik aandachtig kijk naar de schepping van de mens, dan zie ik daar de manifestatie van al Zijn schone namen, en kan ik de reflectie van al Zijn schone namen lezen in de menselijke (spiegel)”. Met ons beperkte hoor en zichtvermogen kunnen we begrijpen dat Allah de Alhorende , de Alziende is. Andere schone namen kunnen we op deze manier vergelijken. En als wij bijvoorbeeld aangesproken worden door de vers “En Wij hebben de nacht en de dag gemaakt tot twee tekenen” [qtip:(7)| Soerah Al-Israa, 12], dan moeten we precies op dezelfde manier de dag en nacht als volgt bezichtigen: “Dus ik moet de dag en nacht als getuigen lezen die al Zijn namen op een hoogste niveau laten zien.” Aan de andere kant als we aangesproken worden door verzen als “Voorwaar, Wij hebben in waarheid het Boek voor de mensen aan jou gezonden” [qtip:(8)| Soerah Az-Zoemar, 41], dan moeten we begrijpen dat de heilige Koran, waarvan de verkondiging een wonder is, voortgekomen is vanuit de hoogste niveau van Alle schone namen van Allah.

Samengevat kunnen we het volgende zeggen; Verzen in de “Ik” vorm zorgen ervoor dat we de goddelijkheid (Uluhiyet) vatten, verzen die tot ons aanspreken in de “Wij” vorm laten de Heerschappij (Rububiyet) zien en ook herbergt de“Wij” vorm verschillende aanduidingen en voortekens om Allah met al Zijn schone namen te beseffen en nodigt ons uit om met een compleet gebed al Zijn schone namen te laten weerspiegelen in ons leven.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 12.810 times
In order to make a comment, please login or register