Welke wijsheden liggen achter de verschillende ziekten (corona) en (fysieke en geestelijke) beperkingen?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Allah de Verhevene test zijn schepsels met rijkdom en armoede, met ziekte en gezondheid, met noodlot en ongevallen. Dit alles dient om de vrome van de afvallige te onderscheiden. Want wie deze proeven doorstaat wordt beloond met het paradijs. In de heilige Koran zegt Allah hierover:

“En waarlijk, Wij zullen jullie beproeven met iets van vrees en honger; (maar ook) verlies van rijkdommen, levens (tijdens veldslagen, de dood en ziektes) en vruchten (die voortvloeien uit jullie arbeid). Maar verkondig blijde tijdingen (van het Paradijs) aan de geduldigen”1

“Wie moeilijkheden trotseert, zal zonder twijfel hiervoor beloond worden.”2

Een ziekte is een goddelijke waarschuwing voor de gelovigen. De beloning staat in verhouding tot de ellende van de ziekte; ofwel worden zijn vorige zonden vergeven ofwel wordt de gelovige beschermd voor komende noodlottige gevallen.

“En waarlijk, Wij zullen jullie beproeven met iets van vrees en honger; (maar ook) verlies van rijkdommen, levens (tijdens veldslagen, de dood en ziektes) en vruchten (die voortvloeien uit jullie arbeid). Maar verkondig blijde tijdingen (van het Paradijs) aan de geduldigen.”3

Zoals deze vers aangeeft zijn ziektes, angst, armoede, sterfgevallen, ongevallen enzovoort bedoeld om de mensen voor te bereiden op het paradijs.Dit soort tegenslagen zorgen voor vergiffenis van zonden en vrijstelling van de hel. Iemand die trouw, geduldig en dankbaar blijft naarmate zijn ziekte verergert of naarmate hij meer tegenslag kent, wordt zeer geliefd bij Allah. Hij wordt beloond met het paradijs waar hij eeuwig kan vertoeven. De ellende die hij meemaakt betekent niets in vergelijking tot de hel waar hij aan ontsnapt en het paradijs

“Wanneer een moslim gekweld wordt door een of ander tegenslag, verdriet, probleem of moeilijkheid of wanneer hij zelfs geprikt wordt door een doorn, zal Allah zeker en vast hierdoor zijn zonden vergeven.”4 

Over de situatie van blinden zegt onze profeet:“Allah zegt: “Als mijn schepsel geduld toont wanneer ik hem op de proef stel met twee blinde ogen, schenk ik hem het paradijs in ruil voor zijn ogen.”5

Door allerlei ziekten en tegenslagen beseffen we dat we zeer zwak, arm en broos zijn. We geven dan onze ijdelheid en trots op en plaatsen medeleven en rechtvaardigheid centraal in ons leven.

“Het is mogelijk dat iets dat je niet aanstaat voor jouw bestwil is, en het is mogelijk dat iets dat je liefhebt in je nadeel is. Dit kun je niet weten, Allah weet dat.”6

Daarnaast betekent islam overgave, het gehoorzamen van Allah. Zoals bovenstaande vers stelt, moet de gelovige beseffen dat Allah alles weet. Hij is degene met eeuwige wijsheid, barmhartigheid en mededogen, Die niets doet zonder reden. Hij schept niets ten nadele van Zijn schepsels, dit geldt ook in geval van ziekten en kwaaltjes. Dit alwetend geeft de mens zich over aan Allah en in deze overgave zit zaligheid.

“Allah heeft zowel de ziekte als de remedie verzonden. En voor elk ziekte heeft Hij een remedie geschapen. Laat je dan behandelen. Maar laat je niet behandelen met middelen die haram zijn."7

Elk moslim wordt geacht om geduld te tonen voor wat hem overkomt en een oplossing te zoeken voor zijn probleem. De profeet heeft in de bovenstaande hadith (overleveringen van de profeet) verkondigd dat er voor elke ziekte een remedie bestaat die rechtmatig en halal is. Het is mogelijk dat de mens nog geen medicijn gevonden heeft of dat er nog geen behandeling bestaat voor een bepaalde ziekte. Volgens de islam is dit echter geen onveranderlijke lot. Het belangrijkste is dat men niet opgeeft.

In de vijftiende geneeswijze uit het boek 'Het traktaat voor de zieken' van Bediüzzaman Said Nursi worden de wijsheden van ziektes als volgt uitgelegd:

O jammerende zieke! Jammer niet om het voorkomen van je ziekte, maar kijk naar haar betekenis en wees gerust. Als de betekenis achter het ziek-zijn niet mooi zou zijn, dan zou de Genadige Schepper zijn geliefdste dienaren geen ziektes geven.

In een authentieke overlevering van de profeet is gezegd: “Onder de mensen zijn het de profeten die de zwaarste beproevingen ondergaan, daarna komen de heiligen en dan volgen diegenen die op hen gelijken.”8

Dit wil zeggen dat de mensen die in hun leven door de grootste rampen worden overvallen en de zwaarste problemen moeten doorstaan een hogere graad van perfectie bij Allah hebben bereikt. Alle profeten, de vromen en de oprechte dienaren van Allah, hebben ziekten waaraan zij leden, beschouwd als een vorm van zuivere aanbidding. Zij hebben deze gezien als geschenken van de Barmhartige en ze hebben die met geduld en dankbaarheid aangenomen.

“O jammerende, zuchtende patiënt! Indien je aan deze verlichte karavaan (groep handelsreizigers) wil deelnemen, zeg dan standvastig dank. Als je klaagt, zullen ze je niet in die karavaan opnemen. Dan val je in de kuilen van de achteloze en zal je een weg vol duisternissen tegemoet gaan.”9

Daarnaast is er een categorie van ziekten namelijk ziekten met een dodelijke afloop, die gelijk staan aan de geestelijke waarde van martelaarschap.10 Degenen die sterven aan een ziekte die bijvoorbeeld gerelateerd is aan een bevalling, brand of epidemie, bereiken het geestelijke niveau van martelaarschap. Zo zijn er buitengewoon gezegende ziektes die de overledene na de dood de graad van vroomheid verlenen. Bovendien vermindert ziektes en kwaaltjes ook de positieve gevoelens voor deze wereld en vergemakkelijken het afscheid dat de wereldgerichte mens zo zwaar valt dat men soms blij is afscheid te kunnen nemen.

Rechtvaardigheid

Allah is de eigenaar van alles, Hij doet zoals het Hem belieft. Hij is de eigenaar van ons lichaam en het hele universum. Wij hebben zelf geen controle over één van de miljoenen atomen in ons lichaam. Zo hebben wij ook geen controle over andere creaties van Allah (bijvoorbeeld planeten).  Wij kunnen als machteloze mensen niet in opstand komen tegen Hem. We hebben ons lichaam nergens gevonden, noch gekocht noch gewonnen. Alles is een goddelijk geschenk dat wij gekregen hebben. Hierbij hebben we ook geen recht om te klagen over iets.  Voor alles wat wij gekregen hebben, hebben we niets terug gegeven aan Allah. We kunnen dan ook geen enkel aanspraak maken op iets. Het zou verkeerd en ondankbaar van ons zijn om te vragen: “Waarom heb je dit zo gedaan?” In dit opzicht, zouden we in plaats van te klagen dankbaar moeten zijn voor ziekten en problemen die ons wakker schudden uit ons achteloosheid om ons zo te behoeden voor de hel in het hiernamaals en het eeuwige leven.

Tenslotte kunnen wij nooit de wijsheid en barmhartigheid van Allah bekritiseren, we kunnen alleen proberen Zijn wijsheid en barmhartigheid te begrijpen.

-----------------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe)  2/155-157.
2.De Heilige Koran, Az-Zumar (De Drommen) 39/10.
3.De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/155.
4.Hadith, Buharî, Marda 1; Muslim, Bir 52.
5.Buhârî, Merdâ 7; Tirmizî, Zühd 58.
6.De Heilige Koran, Baqarah (De Koe) 2/216.
7.Hadith, Ebu Dâvud, Geneeskunde 11, (3874).
8.Hadith, al-Hakim, al-Mustadrak 3/343; Al-Buhari, Marda 3; al-Tirmizi, Zuhd 57.
9.Bediuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Hastalar Risalesi (Zegeningen Voor De Zieken).
10.In de islam is een sjahied (meestal vertaald als martelaar) iemand  die sterft terwijl hij jihad uitvoert. (“Zie vraag 73”) "En zeg niet van degenen die op Allah’s weg zijn gedood: “Zij zijn dood.” Nee, zij leven, maar jullie beseffen (het) niet." De Heilige Köran, Al- Baqara (De Koe) 2/154.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 27 times
In order to make a comment, please login or register