Wat is Soennah?

Detail van de Vraag
Wat is Soennah?
Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Soennah betekent als woord, ‘’manier, verloop, aard, beginsel, wet’’. Als religieuze term heeft het de volgende betekenissen: De woorden, daden en de ‘’takrir’s’’ van de profeet (vzmh). Takriri Soennah houdt in: Datgene wat de Profeet (v.z.m.h.) heeft gezien, maar deze heeft toegestaan door er geen reactie op te geven. De Hadiths zijn de verklaringen van de verzen. Deze verhelderen de verzen, die in het kort, de Goddelijke doeleinden verklaren. Een oordeel over een bepaald onderwerp dat niet is terug te vinden in de Koran, zal vanuit de Hadiths duidelijk gemaakt worden.

Het gebod “verricht de salaat” is de kern; de details zijn overgelaten aan de Hadiths. Het aantal rakaat en de gebedsvormen zijn niet in een gedetailleerde wijze aangegeven in de Koran. Als we de Soennah niet zouden hebben, hoe zou dan het gebod ‘’verricht de salaat’’ uitgevoerd moeten worden? De details van de Hadith “Verricht het gebed zoals ik (vzmh) dat doe’’ en van het gebod ‘’geeft de zakaat’’ zijn precies op dezelfde manier overgelaten aan de Hadiths.

De auteur van de Risale-i Nur Said Nursi verklaart dat de Hadiths de eerste tafsir (exegese) op de Koran zijn. De tafsir die de Boodschapper van Allah (v.z.m.h.) heeft gedaan, zijn de primaire tafsir; zo ook zijn de eerste antwoorden van de Profeet (v.z.m.h.) op vragen die betrekking hebben op de Islamitische wetgeving, de eerste uitgesproken Fatwa’s (Islamitische rechtspraak). De oordelen van de Profeet (v.z.m.h.) zijn de eerste oordelen. Net zo als de Profeet (v.z.m.h.) op dit punt de leiderschap heeft, zo ook is Hij (v.z.m.h.) de leider van zijn gemeenschap op alle fronten.

‘’En wanneer zij met een zaak van veiligheid of vrees tot hen komen, dan verspreiden zij het. En indien zij het aan de boodschapper voorgelegd hadden, en aan degenen van hen die met gezag bekleed zijn, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen nemen.’’

Elk doel wordt bewandeld via diverse wegen. De weg om rijk te worden is anders dan de weg om een geleerde te worden. Om rijk te worden zal men de regels binnen de economie tot op de puntjes moeten hanteren en men moet de mensen, die op dit gebied succesvol zijn geworden, volgen. Om een geleerde te worden, zal men eerst een leerling moeten zijn van personen die het gezag hebben in dit kennisgebied. De Goddelijke waarheden bereiken is alleen mogelijk door de personen te volgen die het gezag en de bevoegdheid in dit kennisgebied hebben.

Rechtvaardigheid en waarheid, zit impliciet in het profeetschap en worden  ten volle gehanteerd door de Profeet (v.z.m.h.). Ketterij, kwaad en dwaling komt van zijn vijand.

Een vers in de Koran verklaart dat het onderwerpen aan de Soennah een eis is om het welbehagen van Allah te krijgen. “Zeg (O Mohammed): Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is vergevensgezind, meest barmhartig.”

De Profeet (v.z.m.h.) is een voorbeeldig persoon die de liefde en tevredenheid van onze Heer heeft. De liefde voor Allah van iemand die de Soennah van de Profeet (v.z.m.h.) niet naleeft, bestaat enkel uit woorden. Afstand nemen van de Soennah en alleen maar Koran verzen als leidraad gebruiken, houdt in dat men het lijken op die Persoon (v.z.m.h.) die Allah liefheeft, verlaat.

Iemand die de heilige Koran zelfstandig probeert te interpreteren, zonder de Hadith hierbij mee te nemen, zal in plaats van de weg van de Profeet (v.z.m.h.) zijn eigen weg volgen. De weg waartoe deze leidt, is onbekend. Het doel van het begrijpen van de Koran is het naleven en na laten leven van de Koran. De Profeet (v.z.m.h.) is de grootste ‘’gids’’ van Allah. Laten we deze waarheid vanuit de Koran bekijken.

“En wat de Boodschapper jullie geeft, neemt dat; maar wat Hij jullie verbiedt, onthoudt jullie daarvan. En vreest Allah: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing.” 

“En Hij spreekt niet uit begeerte. Het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.”

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah.”

Onder ‘’ittiba As Soennah’’ verstaan we: De weg van de Profeet (v.z.m.h.) van Allah volgen en zodoende altijd op het juiste pad blijven.

Laten we nu een vraag stellen aan ons ego. Wat zou een Moe’min (gelovige) doen die in de tijd van de Profeet (v.z.m.h.) kon leven? Uiteraard zou hij de Profeet (v.z.m.h.) in alle opzichten volgen. Toch?

Dus, vandaag de dag, Zijn (.v.z.m.h.) Soennah naleven, heeft dezelfde betekenis.

Risale-i Nur verdeelt de Soennah in drie kerngroepen: “De waardevolle Soennah van de Profeet (v.z.m.h.) heeft drie bronnen: Woorden, daden en houdingen.”

Dus de heilige Soennah van ons Profeet (v.z.m.h.) bestaan uit Zijn woorden, welke uit Zijn heilig tong vloeit, Zijn verrichte daden en Zijn houdingen waarmee Hij een voorbeeld is voor de gehele mensheid.

Een moslim zal, om de Profeet der Profeten (v.z.m.h.) na te doen, als eerste beginnen met de Fard (geboden). De geboden van Allah zijn Fard, maar ook zijn ze Soennah, uiteraard omdat de Profeet (v.z.m.h.) deze heeft uitgevoerd. Een moslim die aan de geboden van Allah precies voldoet en met gevoeligheid het verbodene verlaat, voert de Fard gedeelte van de Soennah uit. Een moslim die de Fard uitvoert, zal zijn geestelijke vooruitgang voort kunnen zetten met de extra niet verplichte gebeden (nawafil). De nawafil zijn de gebeden welke buiten de Fard vallen.

De Soennah gedeelte van de salaat vallen onder nawafil. Salat al-duha, tahiyatul masjid en tahajjud.

Adat-i hasene (mooie gewoontes) zijn de menselijke handelingen van de Profeet (v.z.m.h.) zoals eten, drinken, zitten enz. In elk van deze gewoontes zijn mooie voorbeelden voor de mens in verborgen. Een Moe’min die deze gewoontes elke dag pleegt, precies doet op de manier die de Profeet (v.z.m.h.) deed, zal een ander soort bron hebben gevonden en zal hiermee in zijn wereldlijke zaken meer vreugde en vrede ondervinden.

Onderwerpen aan de heilige Soennah verandert je gewone handeling in een aanbidding. Hiermee zal elke daad in jouw leven veranderen in een vruchtenwerpend en beloninggevend leven.

Liefde en vrees in je hart voor Allah zijn Soennah die onder de groep “houdingen” vallen.

“Onder jullie heb ik Allah het meeste lief. En ook ik vrees het meeste van Allah.” (Hadith)

 

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 8.572 times
In order to make a comment, please login or register