Wat is het doel van het leven?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Het leven op aarde heeft verschillende doelen. Allah heeft de mens geschapen als een wezen met verstand. Zoals het universum en alles daarin Hem aanbidt, wil Allah dat de mens met zijn verstand deelneemt aan deze aanbidding.

“En Ik (Allah) heb de Djinn en de mens slechts tot Mijn aanbidding geschapen. (datgene waartoe alle profeten hebben opgeroepen).”1

Zoals deze vers aangeeft is het doel op aarde het leren kennen van de Schepper en Zijn eigenschappen, in Hem geloven en Hem aanbidden. Dit werd al eerder uitgebreid uitgelegd in vraag 24: Als Allah geen behoeftes heeft, waarom zijn wij dan geschapen?

Evenwel is het doel van het leven, het hoogste niveau van kennis bereiken op vlak van religie, technologie, wetenschap, biologie, sociologie enzovoort. Vervolgens wordt er van ons verwacht dat we deze kennis omzetten naar de praktijk zodat de wereld een betere plek wordt en zodat er gerechtigheid wordt gegarandeerd tussen mensen. Op deze manier kunnen we de tevredenheid van Allah garanderen en worden we beloond met het paradijs.

Daarnaast is de mens onderworpen aan een beproeving. Het leven en de dood, rijkdom en armoede, ziekte en gezondheid… zijn allemaal een onderdeel van deze beproeving. Hoe wij ons gedragen tijdens deze beproevingen bepaalt onze waarde bij Allah. Bijvoorbeeld: geduld hebben en dankbaarheid blijven tonen in moeilijke tijden zijn karakteristieken die zeer geliefd zijn bij Allah. De volgende verzen over dit onderwerp zijn als volgt:

“Degene Die de dood en het leven heeft geschapen, zodat Hij jullie kan beproeven (en om te tonen) wie van jullie de beste daden verricht. En Hij is de Almachtige (over de ongehoorzamen), de Vergevingsgezinde (voor de berouwvollen).”2

“(Het is een universele belofte dat) iedereen (en zonder uitzondering) – (of het nu om een mens, Engel, Djinn of dier gaat) zal de dood (willens of onwillens) proeven. En (omdat niemand onrecht zal worden aangedaan) zullen jullie het (volledige eind)resultaat, (dat aan jullie daden is gekoppeld) pas ondervinden op de Dag der Opstanding.”3

----------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Adh-Dhariyat (De Schiftende Winden) 51/56.
2.De Heilige Koran, Al-Mulk (Heerschappij) 67/2. 
3.De Heilige Koran, Al-Ali Imran (Imrans Mensen) 3/185.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 133 times
In order to make a comment, please login or register