Is de islam een universele religie?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De boodschap van de islam richt zich tot alle mensen en alle djinns (demonen). Iedereen kan moslim worden; ongeacht ras, huidskleur, geslacht of afkomst. De islam rangschikt de mensen volgens de verantwoordelijkheden en de rechten die ze hebben en onderscheidt slechts twee groepen: gelovigen en ongelovigen.

Een religie of een bepaalde levenswijze, dat door de Barmhartige is gezonden voor het geluk en de verlossing van de mensheid, kan niet alleen bestemd zijn voor een handjevol mensen, waarbij de anderen verstoken zouden blijven van deze gunst. Dit zou tegenstrijdig zijn met de eigenschappen van Allah als Rahman (de Barmhartige) en  Rahim (de Genadevolle).

De Boodschapper van Allah zei:

“De Almachtige Allah toont genade aan degenen die zelf genade tonen. Toon genade aan degenen op aarde opdat degenen die in de hemelen zijn (de engelen) jullie genade zullen tonen.”1

In deze overlevering wordt geen melding gemaakt van een bepaald ras. Er wordt ook niet geïmpliceerd dat genade alleen tegenover moslims dient te worden getoond. Er wordt bevolen om zich genadig op te stellen tegenover alle mensen, dieren en planten.

In de Koran wordt het feit dat de profeet Mohammed (vrede zij met hem) tot iedereen als profeet is gestuurd, als volgt vermeld:            

“Zeg: “O, Mensheid! Waarlijk, ik ben tot jullie gestuurd als de Boodschapper van Allah – aan wie het rijk van de hemelen en aarde toebehoort. Geen god is er dan Hij; Hij doet leven en Hij doet sterven. Geloof dus in Allah en in Zijn Boodschapper, de Profeet die niet kan lezen of schrijven, die in Allah gelooft en in Zijn woorden, volg hem, zodat jullie geleid zijn.2

Profeet Mohammed zei: “Voor mij werden de profeten alleen tot hun eigen volkeren [als profeet] gezonden. Ik ben echter als profeet tot de hele mensheid gezonden.”3

Ook profeet Jezus bevestigt dit in de Bijbel waar hij zegt dat hij enkel voor het volk van Israël was bestemd:

“Maar Hij antwoordde: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van Israël.”4

Om deze reden nodigde de boodschapper van Allah niet alleen de Arabieren uit tot de islam, maar ook de Byzantijnen, de Ethiopiërs, de Egyptenaren en anderen door middel van het sturen van gezanten en brieven naar de heersers uit zijn tijd. Bovendien omvat de islam alle tijden en plaatsen. Het is niet beperkt tot een specifieke tijd of plaats.

De islam heeft een structuur die in staat is om in elke behoefte van de mens te voorzien. De islam houdt een bepaalde manier van leven en manier van geloven in die zorgt voor de spirituele, fysieke, persoonlijke en gemeenschappelijke rechten van de mens. Dit geloof brengt helderheid over onderwerpen waar de vorige religies onvoldoende antwoord op hebben kunnen geven zoals het doel van het leven, de profeten, de engelen, de duivel, het universum, het hiernamaals enzovoort.

---------------------------------------------------

1.Hadith, Sunan Abu Davud, Adab 58/4941; Sunan Al-Tirmizi, Birr 16/1924.
2.De Heilige Koran, Al-A’raf (De Kantelen) 7/158.
3.Hadith, Buhari, Tayammum 1.
4.Matteüs (15/24).

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 40 times
In order to make a comment, please login or register