Kan het zijn dat de evolutietheorie, die als waarheid wordt beschouwd door de wetenschap, onwaar is?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

Twee zaken dienen goed begrepen te worden.  Eerst en vooral, het woord ‘evolutie’ kan op verschillende betekenissen duiden zoals: verandering, transformatie  en modificatie. Wanneer men met evolutie doelt op verandering, transformatie en modificatie dan is daar vanuit religieus opzicht niks tegen in te brengen mits men accepteert dat God de schepper is.

Maar wanneer men met evolutie doelt op een ‘soort’ dat vanuit toeval iets anders tot stand heeft gebracht dan impliceert die benaderingswijze een atheïstische visie dat indruist tegen de schepping, verstand, wetenschap en de logica.

Een ander belangrijk aspect is de kennis omtrent hetgeen wat werkelijk behoort tot het domein van de wetenschap. De wetenschap analyseert de structuur, vorm en totstandkoming van objecten. De wetenschap analyseert niet wie de maker, vormgever of de ‘totstandbrenger’ van de objecten is. De wetenschap houdt zich dus ook niet bezig met de vraag of iets tot stand kwam middels evolutie of het werk is van een schepper. Zelfs als dat vanuit de wetenschap wel gedaan zou worden dan zou het irrelevant zijn en kan men er niet op steunen aangezien dit onderwerp niet behoort tot het domein van de wetenschap.

Als we bijvoorbeeld aan duizenden natuurkundigen en chemici de vraag zouden voordragen wie de maker is van een specifieke wasmachine en zij allen van mening zouden zijn dat de maker ervan de uitvinder is dan is hun uitspraak niet bindend.

Op dezelfde wijze laten de onderzoeken van natuurkundigen, chemici en genetici waarin zij vanuit fossielen de overeenkomsten en gelijkenissen aantonen onder de levenden, niet de evolutie maar de eenheid van de schepper zien. De gelijkenissen en overeenkomsten tussen deze objecten laten dus niet zien dat deze vanuit een evolutie tot stand zijn gekomen maar dat deze geschapen zijn door Allah en duiden tevens op de éénheid van de Schepper.

Er zijn al reeds duizenden wetenschappers die de evolutietheorie niet accepteren en we zien een stijgende lijn aan wetenschappers die zich achter deze visie scharen. Vooral na de Big Bang theorie is de evolutieleer ontegenhoudelijk aan het teruggevallen. De reden hiervan is dat middels de Big Bang theorie bekend is geworden dat de kosmos geen begin heeft maar later tot stand kwam. Voor de totstandkoming van de Big Bang theorie geloofden de evolutionisten onder de wetenschappers nog wel dat de kosmos begin had. 

Omdat zij ontkenden dat de schepping later tot stand kwam accepteerden ze ook niet dat er een schepper is. Ze zagen de kosmos zelf als God.

Na de Big Bang theorie gaven de oprechte wetenschappers toe dat het onvermijdelijk is geworden om een schepper te ontkennen. Omdat de wetenschappers die vandaag de dag nog steeds geloven in de evolutietheorie zonderen ze zichzelf af in duisternis. Dat zij hun ogen sluiten voor de werkelijkheid berokkent niet de werkelijkheid maar henzelf schade toe.

Er is een regel dat door iedereen gekend is. De regel luidt als volgt: “Elke wetenschap leert men van zijn specialisten”. Wanneer we ziek zijn gaan we naar een arts, als we in plaats daarvan naar een ingenieur zouden gaan dan zouden we ons leven op het spel zetten. De oordelen omtrent het bestaan van Allah, hiernamaals, paradijs en hel behoren toe aan de goddelijke religies en boeken. Aangezien de religies en boeken die afkomstig zijn vòòr de Islam zijn vervalst maakt dat de Koran op dit punt het meest waarachtige en betrouwbare autoriteit.

Wanneer er door twee medische specialisten een uitspraak gedaan wordt omtrent een kwestie binnen geneeskunde dan is de opinie van duizenden mensen met een andere expertise niet relevant, op dezelfde wijze is de visie van duizenden evolutionisten dat de Schepper niet bestaat irrelevant wanneer twee profeten aangeven dat Allah bestaat. Op dit punt is de Koran op zichzelf een bewijs ter sterkte van het hele universum.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 74 times
In order to make a comment, please login or register