De islam en het christendom lijken in veel opzichten op elkaar. Wat zijn de fundamentele verschillen?

Antwoord

Beste Broeder/ Zuster,

De islam en het christendom accepteren God, openbaringen, profeten, engelen en de wederopstanding. De moslims vereren en accepteren ook profeet  Jezus. Voor moslims zijn deze overeenkomsten zeer vanzelfsprekend en in feite noodzakelijk, omdat moslims geloven dat Allah Jezus heeft gezonden om de mensheid te leiden en op een later tijdstip profeet Mohammed -met dezelfde missie- heeft gezonden.

Desondanks zijn er ook belangrijke verschillen. Een van de redenen waarom profeet Mohammed is gezonden, is het corrigeren van bepaalde aspecten van het christelijke geloof. Essentiële verschillen tussen moslims en christenen zijn:

Het concept van God

Het idee dat God een zoon heeft, is in tegenspraak met het islamitische geloof. Volgens de islam verwekt Allah niet, noch is Hij zelf verwekt. Er is geen enkel referentie in de complete Bijbel waar Jezus zelf, dus met zijn eigen woorden, zegt dat hij God is en dat mensen hem moeten aanbidden. Bovendien waarschuwt God in de Bijbel waar de tien geboden in voorkomen, de mens om maar één entiteit, één God te aanbidden en geen afbeeldingen of standbeelden te maken. Daarnaast beveelt Hij ook om niet tot die beelden knielend te bidden.

4-“Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde.”

5-“Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten.”1

De Drie-eenheid

Het christendom kent de leer van de Drie-eenheid: de vader (God), de zoon (Jezus) en de heilige geest (geest van God). De Bijbel vermeldt dat Jezus en God een menselijke gedaante zijn: God werd een mens.2 De Drie-eenheid wordt niet geaccepteerd door de islam. Volgens de islam bezit alleen Allah goddelijkheid.

“En zeg: “Alle lof en dank is aan Allah, Die voor Zich geen deelgenoten in (Zijn) Rijk heeft, en Hij is niet vernederd, daarom heeft Hij hij geen helper nodig. En verheerlijk Hem met een grote verheerlijking.”3

Als er naar de Bijbel gekeken wordt staat er nergens waar Jezus met zijn eigen woorden De Drie-eenheid vermeldt. Dit concept werd pas geïntroduceerd in het christendom tijdens de concilie4 van Nicea in de 4de eeuw, meer dan drie eeuwen na het leven van Jezus. Het was in deze concilie waar de Romeinse keizer Constantijn een goddelijk attribuut aan Jezus heeft gegeven. Hiervoor was er nooit sprake van de Drie-eenheid.

Goddelijkheid van Jezus

De islam kent niemand anders dan Allah goddelijkheid toe. Jezus wordt in de Koran beschreven als: “(…) Isa (Jezus), zoon van Maryam, was slechts een Boodschapper van Allah en hij was Zijn Woord dat Hij wierp naar Maryam en een ziel van Hem (…)”5

De geboorte van Jezus was even wonderlijk als de schepping van Adam. Jezus heeft in het christendom een goddelijk attribuut gekregen omdat hij zonder vader op de wereld was gebracht. Maar Adam is zonder beide ouders op de wereld gekomen. Als één van de twee een goddelijke status zou moeten hebben, zou Adam hiervoor meer geschikt zijn. Dus omdat ze beiden op een miraculeuze wijze zijn ontstaan wil niet nodig zeggen dat ze een goddelijke status hebben.

Op dezelfde manier heeft ook Jezus geen goddelijke status volgens de islam. Hij was een profeet net als alle andere profeten. Het christendom daarentegen ziet Jezus als de zoon van God.6 Door het leren kennen van Jezus is het mogelijk om God te leren kennen. Jezus zegt: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.7

De goddelijkheid van Jezus kan verder ontkracht worden door voorbeelden uit de Bijbel. In Johannes, hoofdstuk 16 vers 28 zegt Jezus dat hij van God is gekomen en dat hij naar God zal terugkeren. “Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de wereld weer en ga ik terug naar de Vader.”

Dit zou tegenstrijdig zijn indien Jezus zelf God was. De vraag wordt dan gesteld hoe hij naar God kan terugkeren terwijl hij zelf God is. Onze ziel is van Allah. Wij komen van Hem en ook volgens de Koran zullen we naar Hem terugkeren.

“Wanneer hen een ramp treft zeggen ze: Wij behoren aan Allah toe en tot Hem zullen wij terugkeren.”8

In vers 16 zegt Jezus dat hij voor een bepaalde tijd er niet zal zijn, maar kort daarna zal hij terugkomen. Dit is in overeenstemming

 met wat profeet Mohammed heeft gezegd. Ook zei hij tegen zijn volk dat op een dag de Messias zal terugkeren.9 Maar dit is enkel na de komst van de laatste profeet.

Erfzonde

De islam verkondigt dat Adam in het paradijs leefde met Eva. God verbood hen om de vruchten van een boom te eten, maar de duivel slaagde erin om Adam en Eva te verleiden om wel van de boom te eten. Dus zij zwichtten voor het verhaal van de duivel en aten vruchten van de boom. Als straf zette Allah hen uit het paradijs. Adam en Eva hadden diep spijt van hun fout en toonden oprecht berouw en Allah de Barmhartige heeft hen uiteindelijk vergeven. Volgens de islam draagt daarom niemand de zonden van een ander, ook niet van Adam en Eva. Zij zijn immers vergeven door Allah. Volgens de islam wordt elk kind vrij van zonden geboren als een onbeschreven blad, maar met het vermogen om te zondigen.

Redding

Volgens het christendom komt redding door het bloed van profeet Jezus. Jezus is dus de redder van de mensheid. Hij is, als God ‘in vlees en bloed’, op aarde gekomen om de mensheid te onderwijzen, te genezen, te corrigeren en te vergeven. Hij is volgens het christendom ook gestorven voor de zonden van de mensen. Hij stierf zodat de mensen niet hoeven te boeten  voor hun zonden. De mensen zijn hierdoor ‘verzekerd’ van de genade van God. Echter is dit in tegenstrijd met het christelijke geloof omwille van twee redenen:

Ten eerste, Jezus stierf ongeveer 2000 jaar geleden (voor de zonden van de mens). De vraag die naar boven rijst is dan: Zullen de mensen die na Jezus kwamen en zondigen, niet verantwoordelijk gesteld worden op de dag des oordeels en zou dit eerlijk zijn ten opzichte van andere volkeren? Ten tweede: indien Jezus is gestorven voor de zonden van de mens, hoe komt het dan dat pasgeboren kinderen volgens het christelijke geloof met zonden worden geboren?

In tegenstelling hiermee benadrukt de islam zijn standpunt van de eigen verantwoordelijkheid van de mens voor zijn redding. Men kan door middel van geloof en goede daden, onder de leiding en met de genade van Allah, gered worden. Niemand anders dan God kan de mens redden. In de Koran wordt het volgende vermeld:

“Waarlijk, de (ongelovige) mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid (en gehoorzaamheid aan Allah), en elkaar aansporen tot geduld (met de bevelen en de geboden).”10

“Allah heeft degenen die geloven en goede daden verrichten beloofd dat er voor hen vergiffenis is en een grote beloning.”11

-----------------------------------------------------------------------

1.Exodus (20).
2.De Bijbel, Johannes 1/1-14.
3.De Heilige Koran, Al-Isra (De Nachtreis) 17/111.
4.Een soort kerkelijke vergadering.
5.De Heilige Koran, An-Nisa (De Vrouwen) 4/171.
6.De Bijbel, Matteüs 16.
7.De Bijbel, Johannes 14/9.
8.De Heilige Koran, Al-Baqarah (De Koe) 2/156.
9.Hadith, Muslim, Kitabü'l-Fiten: 39. Muslim, Kitabü'l-Fiten: 34.
10.De Heilige Koran, Al-Asr (De Namiddag) 103/2-3.
11.De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/9.

İslam Geloof

Auteur:
İslam Geloof
Onderwerp Categorieën:
Read 24 times
In order to make a comment, please login or register