FAQ in the category of De Profeten

1 Hoeveel profeten zijn er op de wereld gekomen?

Het aantal profeten bestaat niet slechts uit de 25 profeten die vermeld worden in de Koran. Volgens een verwijzing van een overlevering van profeet Mohammed zijn er 124.000 profeten verschenen. De eerste profeet is Adam en de laatste is Mohammed (vrede zij met hun).

Moslims geloven in alle profeten die verkozen zijn door Allah; al zijn de namen en leefgebieden van alle profeten niet bekend. Doordat zij door Allah zijn gestuurd dienen de moslims in hen te geloven.

-----------------------------------------------------------

1.Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Moesned 5/265-266; Ibn Hibban, es-Sahih 2/77.

2 Hoe kijken moslims naar profeet Jezus?

Moslims houden van profeet Jezus en vereren hem oprecht. De islam is het enkel niet eens met de christelijke leer dat Jezus de zoon van God is. De Koran verklaart:

“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg, Allah is de enige. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”1

Het feit dat Adam tot leven kwam zonder ouders, laat zien dat het ontbreken van een vader geen goddelijkheid impliceert. Als dat wel zo zou zijn, zou profeet Adam ook als een zoon van God moeten beschouwd worden.

Het verrichten van wonderen duidt ook niet op goddelijkheid aangezien alle profeten voor en na Jezus een grote verscheidenheid aan wonderen hebben verricht. Een onderdeel van de geloofsbelijdenis van de islam is het accepteren van profeet Jezus als geëerde profeet van Allah. De naam Mohammed komt slechts vijf keer in de Koran voor, terwijl  de naam Jezus minstens dubbel zo vaak wordt genoemd. Jezus behoort tot de grote profeten. Daarom zou geen enkele moslim Jezus durven te verwerpen. De Koran vertelt ons dat Jezus geëerd wordt en in het hiernamaals tot degenen zal behoren die het dichtst bij Allah zullen zijn.

“(O Mohammed, gedenk) toen de Engelen zeiden: “O, Maryam! Waarlijk, Allah brengt jou de blijde tijding (van een zoon op basis) van Zijn woord (‘Koen!’ –‘ Wees!’). Zijn naam zal ‘Al-Mesieh ‘Iesa – Jezus de Messias’ zijn, zoon van Maryam. In deze wereld en in het Hiernamaals, is hij een man van eer en hij zal tot hen horen die in Allah’s nabijheid zijn.”2

Bovenstaande vers staat niet alleen in de Koran, maar ook in de evangelie van Sint-Thomas. Daarnaast geloven moslims niet dat profeet Jezus is gekruisigd maar dat hij naar de Hemel is opgestegen:

“En (gedenk) toen Allah zei: “O Isa (Jezus), waarlijk, Ik zal jou weghalen (van de aarde), jou naar Mij doen opstijgen (…)”3

Volgens de islam werd profeet Jezus op wonderbaarlijke wijze zonder vader geboren en was zijn moeder Maryam een zuivere maagd. Echter betekent dit niet dat Jezus de zoon van God is.

“Zij zei: “O mijn Heer! Hoe kan ik een kind krijgen als geen man mij heeft aangeraakt.” Hij zei: “Zo is het, want Allah schept wat Hij wil. Als Hij tot iets besloten heeft, zegt Hij slechts: “Wees!” En het is.”4

-----------------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
2.De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/45.
3.De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/55.
4.De Heilige Koran, Ali-Imran (Imrans Mensen) 3/47.

3 Hoe kunnen we verklaren dat Jezus zonder vader op de wereld is gebracht? Bestaat hier een verklaring voor?

Eerst en vooral moeten we goed beseffen dat Allah de wetgever is maar zelf niet gebonden is aan die wetten. Om een kind op de wereld te brengen is de samenkomst van een vrouw en een man een wet die Allah heeft opgelegd.

Adam had noch een vader, noch een moeder en Allah wenste de eerste mens op deze manier te scheppen. Wanneer de denkwijze van de mens met de tijd veranderde en de oorzaak-gevolg relatie als heilig werd beschouwd, dus dat alles een oorzaak moest hebben, besliste Allah om Jezus zonder een vader te scheppen om zo aan te tonen dat Hij de enige Schepper is voor de mensheid en dat Hij kan doen wat Hij wil. Allah heeft doorgaans miljarden sterren geschapen en heeft Hij de controle over al deze sterren en sterrenstelsels. Eveneens is Hij de schepper van de zon die 1,3 miljoen keer groter is dan de wereld en die zonder enige brandstof blijft functioneren. Zo is er geen enkel reden om te zeggen dat het onmogelijk zou zijn dat Jezus zonder vader is ontstaan.

De mensheid loopt vaak in de val met zijn standpunten. Onze handelingen en/of onze capaciteiten worden altijd vergeleken met die van Allah. Wat Hij ook wenst, zal zonder twijfel gebeuren omdat Hij de Oppermachtige is. Aan de andere kant moeten we niet uit het oog verliezen dat de eerste creatie van miljoenen planten- en diersoorten noch middels een zaadje, noch middels moeder en vader heeft plaatsgevonden. Bijgevolg is Jezus niet de enige die zonder vader tot leven is gekomen. Wij dienen te geloven dat Allah de Almachtige is en dat er geen moeilijkheden voor Hem bestaan.