FAQ in the category of Allah (CC)

1 Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Hem geschapen en hoe is Allah ontstaan?

Deze vraag werd ook aan de profeet Mohammed (vrede zij met hem) gesteld. Allah heeft hierop soera ‘Al-Ikhlas’ (een hoofdstuk uit de Koran) geopenbaard en heeft de profeet aanbevolen om deze vraag daarmee te beantwoorden. In deze soera staat het volgende: “In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: Allah is de enige. 2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig. 3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. 4. En niemand is in enig opzicht gelijk aan Hem.”1

Zoals de bovenstaande versregels uit de Koran aangeven, is Allah de enige in zijn soort. Er is geen god buiten Allah, niemand is met Hem in enig opzicht gelijk. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt. Dit zijn geen menselijke eigenschappen. Allah is er nu, was er altijd al en zal er altijd zijn.

Overgeleverd door profeet Mohammad:

De Satan (duivel) komt naar iemand van jullie en zegt: “Wie heeft dit geschapen? Wie heeft dat geschapen? Totdat hij zegt, Wie heeft jouw Heer geschapen?” Wanneer hij zo een vraag toefluistert, moet degenen toevlucht zoeken bij Allah en zulke gedachten opgeven.2

In de eerste instantie moeten wij goed beseffen dat Allah alles en iedereen heeft geschapen. Aangezien de begrippen ‘schepper’ en ‘schepsels’ tot onduidelijkheid kunnen leiden, worden deze begrippen hieronder verder toegelicht.

Schepsels hebben een schepper, maar een schepper kan geen schepper hebben. Als de schepper iemand met meer macht boven zich zou hebben, kan men ervan uitgaan dat hij geen schepper meer is, maar een schepsel. Degene die deze vraag stelt vergelijkt Allah met Zijn schepsels. Hij denkt dat Hij net als de schepsels een schepper heeft. Is het mogelijk dat een schepper geschapen kan zijn? Of is het mogelijk dat de schepper tegelijkertijd een schepsel is?

Een ander punt waarop men de aandacht wil vestigen is dat als Allah een schepper zou hebben, zou Allah niet meer één zijn. En als het op deze manier zou blijven doorgaan, dan zou er geen einde meer komen aan het aantal scheppers. Allah heeft de wet duidelijk opgesteld dat alles en iedereen een schepper heeft. Alles gebeurt met een reden en Allah voert deze uit zonder enige uitzondering. Hij is de Almachtige en de Alwijze. Als Allah geschapen zou zijn, zou Hij geen Allah kunnen zijn, omdat dat niet past bij de eigenschappen van Allah. Een persoon die iemand boven zich heeft, kan geen Almachtige en Alwijze zijn.

----------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/1-4.
2.Hadith, Sahih Al-Buharî, 1353.

2 Wat is bij Allah de reden voor superioriteit?

Taqwa betekent godvrezendheid, zich krachtig en zorgvuldig onthouden van Zijn verboden. Het maakt dus niet uit van welk volk je afstamt. In de Koran vermeldt Allah dat het paradijs is voorbereid voor hen die taqwa toepassen.1

“O mensheid! Wij hebben jullie uit een man en een vrouw voortgebracht (Adam en Eva) en jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Waarlijk, de meest eerbare onder jullie in het aangezicht van Allah is de (gelovige) die Hem het meest vreest. Waarlijk, Allah is Alwetend, Welbewust.”2

In de islam wordt racisme niet getolereerd. Voor Allah, zijn niet de mensen van een bepaalde ras de eerwaardigste, maar zij die de meeste taqwa bezitten.

Profeet Mohammed (vrede zij met hem) benadrukt dit onderwerp ook met de volgende overlevering:  

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één. Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van vroomheid en goede daden.”3

Deze vers en hadith (uitspraak van profeet Mohammed) zijn slechts een paar voorbeelden die ons duidelijk maken dat de islam racisme verwerpt.

----------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Ali Imran (Imrans Mensen) 3/133.
2.De Heilige Koran, Al-Hujurat (De Binnenste vertrekken) 49/13.
3.Hadith, Ahmed bin Hanbel, Moesned.

3 Gaan we Allah zien in het hiernamaals?

Allah zegt: “Sommige gezichten zullen op die Dag verlicht zijn. Naar hun Heer kijkend.”1

Ook heeft de profeet Mohammed (vrede zij met hem) dit bevestigd in de volgende hadith:2

“Wanneer de bewoners van het Paradijs het Paradijs binnentreden, zal de Gezegende, de Verhevene vragen: “Verlangen jullie naar meer?” Zij zullen zeggen: “Heeft U niet reeds onze gezichten verlicht? Heeft U ons niet het Paradijs laten binnentreden en ons gered van het Hellevuur? Daarop zal Hij (Allah) de bedekking opheffen (tussen Hem en de bewoners van het Paradijs) en van de zaken die hen (de bewoners van het Paradijs) gegeven is, is er niets waar zij meer van zullen houden dan het aanschouwen van hun Heer, de Almachtige, de Verheerlijkte.”3

Dit duidt erop dat de gelovigen op deze dag niet afgehouden zullen worden van het zien van hun Heer. Zij zullen Hem dus zien in het Paradijs. Zo zegt Allah:

“Voor degenen die het goede hebben gedaan is er het beste en zelfs nog meer. Grauwheid noch vernedering zal hun gezichten bedekken. Zij zijn de bewoners van het Paradijs, en zij zullen daarin voor altijd verblijven.”,4,5

De profeet zei over deze vers: “Het ‘Goede’ is het Paradijs en ‘meer’ is het aanschouwen van het gezicht van Allah.6 Daarnaast heeft profeet Mohammed ons te kennen gegeven dat de mens in het Paradijs zijn Heer zal zien, zoals de zon op een klaarlichte dag en de volle maan bij een heldere nacht wordt gezien.7

------------------------------------------------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Qiyaamah (De Wederopstanding) 75/22/23.
2.Hadith zijn de in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van de profeet Mohammed.
3.Hadith Sahih Muslim, Geloof, 181.
4.De Heilige Koran, Yoenoes (Profeet Jonas) 10/26.
5.We kunnen het gezicht hier niet vergelijken met het menselijk gezicht. Allah gaat dit te boven. Hier moeten we begrijpen dat de mensen van het paradijs de almachtige God zullen zien op een manier die we niet weten.
6.Hadith, Buharî; Muslim; Ebu Davud.
7.Hadith, Tirmizi, Paradijs, 17.

4 Is het mogelijk om het bestaan van Allah te bewijzen?

Het aantonen van iets dat bestaat is altijd gemakkelijker dan het aantonen van iets dat niet bestaat. We kunnen aantonen dat appels bestaan door één enkele appel te laten zien. Maar een persoon die het bestaan van appels ontkent zou de hele wereld en vervolgens de kosmos moeten afreizen om aan te tonen dat het niet bestaat. Dit is erg moeilijk, bijna onmogelijk.  Daarom kunnen we met zekerheid vaststellen dat het niet- bestaan van iets nooit volledig te bewijzen is.

Evenzo dient een persoon die het bestaan van God niet accepteert het hele universum af te reizen en te onderzoeken, wat in feite onmogelijk is. Degenen die zeggen dat er God is, bewijzen het bestaan van Allah door middel van rationele bewijzen en openbaringen.

Dat het bestaan van Allah een zekerheid is en dat het niet-bestaan van Hem onmogelijk is kunnen we met een aantal bewijzen aantonen:

Bewijs op basis van possibiliteit: Possibiliteit houdt in dat de kans voor het bestaan of niet-bestaan van iets gelijk is. Tijdens onze dagelijkse gesprekken gebruiken we de term ‘’Possibiliteit’’ ook in die context. Al het geen dat geschapen is, zegt ons het volgende: Het bestaan en niet-bestaan van mij was gelijk. Als ik vandaag de dag besta en voor mijn bestaan een oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en barmhartigheid nodig is, dan duidt dat op het bestaan van iemand met oneindige kennis, wil, kracht, wijsheid en barmhartigheid. Dit kan enkel Allah zijn.

Bewijs op basis van kunst: Van atoom tot aan de mens, van de cel tot aan het melkwegstelsel is het volledige universum erg subtiel en een geweldige kunst. Al deze prachtige en kunstzinnige schepselen wijzen op een alwetende en almachtige Schepper.

Bewijs op basis van wijsheid en doel: Het valt op dat elk bestaan een eigen doel, streven en nut heeft en op geen enkele wijze nutteloos, doelloos of vanuit verspilling in het universum is gebracht. Terwijl in de wereld der materie, wereld der planten en dieren en wereld der goederen en evenementen geen zaken aanwezig zijn die intellect en diep begrip bevatten, om hen in staat te stellen zelf tot dat inzicht te komen. In dat geval toont het aan dat de meest redelijke weg is om dit bewust vol gemaakte ontwerp slechts aan een God toe te schrijven.

Bewijs op basis van reinheid: De reinheid in het universum is een opzichzelfstaand bewijs voor het bestaan van Allah die de naamdrager is van al Quddus (verre van al het lelijke en het smerige). Als een huis waar 5 tot 10 mensen in wonen een week lang niet wordt schoongemaakt zal het beginnen vuil te worden. Onze wereld is, ondanks haar grootte en veelheid aan levende wezens die het bewonen, erg schoon.  Het feit dat de wereld zo rein is, is een duidelijk bewijs van het bestaan van God.

Bewijs op basis van gelaatsexpressie: Het gelaat van een willekeurig persoon is tot in de diepste details anders dan die van miljarden andere mensen. Je dient tijdens het scheppen van een mens op de hoogte te zijn van de gelaatsexpressie van alle andere mensen, om deze individuele mens anders te scheppen. Deze regel geldt ook voor de gezichten die later tot stand zal komen.

Miljarden gezichten die allen verschillend van elkaar zijn, onderscheiden van miljarden andere gezichten en elk gezicht vormen op een manier, terwijl er miljarden andere mogelijkheden zijn verwijst zonder twijfel naar degene die de diepste details van zijn schepping kent en die schepping vormgeeft zoals Hij wilt en zelf Almachtig en Alwetend is.

Bewijs op basis van historie: De geschiedenis van religies getuigd dat de mensheid geen enkele periode zonder religie heeft doorgebracht. In elke tijdsperiode hebben de mensen geloofd in een religie en een spiritueel systeem nagevolgd zelfs wanneer het een vals geloof was. Allah is degene die in de mens het gevoel om te geloven heeft geplaatst en de mens wordt daarom geacht om in Allah te geloven. Het gevoel dat in de nature van de mens zit, bewijst op een hele sterke wijze het bestaan van Allah. (“Zie vraag 14”)

Bewijs op basis van de Koran: Alle bewijzen die erop duiden dat de Koran het woord van Allah is bewijzen tegelijkertijd ook dat Allah bestaat. Er zijn duizenden bewijzen dat de Koran het woord van Allah is. Deze bewijzen zijn tot in de diepste details terug te vinden in de islamitische bronnen. Al deze bewijzen geven allen op hun eigen manier de volgende boodschap weer: “Zij getuigen met zekerheid van het bestaan van Allah.” (“Zie vraag 44”)

Bewijs op basis van profeten: Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft 124 000 profeten gezonden.” Alle bewijzen, die duiden dat één profeet een waarachtige profeet is, zeggen tegelijkertijd ook “Allah bestaat en is één.” Het doel van het bestaan van profeten is monotheïsme; met andere woorden het bestaan en de eenheid van Allah, verkondigen en bewijzen.

De bewijzen voor het bestaan van Allah zijn eindeloos. Hier hebben we slechts een aantal voorbeelden genoemd die het verstand overtuigen.

Samengevat, in dit universum is de grootste waarheid, het bestaan van Allah en Zijn éénheid.

---------------------------------------------------

1.Hadith, Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V, 266.

5 Hoe moeten we reageren op degenen die alleen in Allah de Almachtige geloven, maar niet in religies en profeten (deïsten)?

De waarheden van het geloof vormen één geheel; je moet in alle waarheden tegelijk geloven om geen ongelovige te worden. Een gelovige die in Allah gelooft, zal ook in zijn boek, de Koran moeten geloven, zodat hij zijn Heer kan kennen met een oprecht geloof.

De menselijke reden kan zichzelf en de Schepper van deze wereld kennen/weten; maar hij kan de eigenschappen, al zijn namen, al zijn bevelen en geboden, het eeuwige hiernamaals, de wegen naar het paradijs van Allah de Almachtige niet kennen, tenzij Allah de Almachtige hen dat niet informeert.

Geloof in Allah vereist geloof in de Koran. We kunnen God alleen kennen door het boek of de boeken die Hij de mensheid heeft toegewezen.

De persoon die in de Koran gelooft, dient ook in de profeten en de aartsengel Gabriël te geloven. Dit is de eerste én de grootste stap om in profeten en engelen te geloven.

Een persoon die in de Koran en de profeet gelooft, gelooft in alle waarheden die zijn geopenbaard door de Koran en onderwezen door de boodschapper van Allah en omhelst al het aanbidden.

De reden dat deïsten in God geloven, is om hun innerlijke geloofsgevoel en hun verlangen om eeuwig te leven te bevredigen. De reden waarom ze niet in profeten en boeken geloven, is om het gevoel van spijt en schuldgevoel te vermijden bij het niet nakomen van zijn verplichtingen.

We kennen de zon aan zijn lichtstralen. Zonder zijn licht kunnen we de zon niet kennen. Net als dit voorbeeld stelt de Almachtige Allah zichzelf aan ons voor met zijn profeten en met zijn heilige boeken. Zonder een profeet en zonder een boek is het voor de mens niet mogelijk om God te leren kennen. Men kan de Schepper enkel herkennen in gewaarwording via Zijn profeten en boeken.

Samengevat; Als iemand die gelooft in Allah maar niet in profeten, religies (Abrahamitische godsdiensten) en heilige boeken, is die persoon op dat ogenblik een ongelovige geworden. Als hij sterft met deze geloof/intentie, zal hij niet naar het paradijs mogen gaan. Moge Allah de Almachtige ons beschermen tegen deze onwetendheid en godslastering. Amen.

6 Waarom is Allah in deze wereld niet te zien?

Al-Noer is een van de namen van Allah dat “het Licht” betekent. Allah is onafhankelijk van tijd, ruimte en van vorm. Allah heeft tijd en ruimte geschapen. Daarom is Hij niet gebonden aan tijd en ruimte. Van stralende engelen, het zonlicht tot aan alle lichtstralen die dit universum vullen, dragen de attributen van deze naam in vele verschijningsvormen. Het oog van de mens ziet in deze wereld alleen het materiële. De mens kan noch zijn eigen ziel, noch engelen, noch andere verlichte werelden zien. Om met het oog de Schepper van alle verlichte creaties te kunnen zien, druist op zijn minst in tegen de natuurwetten. Een voorbeeld hiervan is gegeven in hoofdstuk zeven van de Koran:

“En toen Mozes op de aangewezen tijd en plaats bij Ons kwam en zijn Heer tot hem sprak, zei hij: “O, mijn Heer! Toon mij U, zodat ik U kan zien.” Allah zei: “Je zult Mij nimmer (kunnen) zien, maar kijk naar de berg, als deze stil op zijn plaats blijft staan, dan zul je Mij zien.” Dus toen zijn Heer zich aan de berg openbaarde, liet Hij deze instorten en tot stof vergaan, en Mozes viel bewusteloos neer. Toen hij weer bijkwam, zei hij: “Verheerlijkt bent U, ik wend mij tot U in berouw en ik ben de eerste onder de gelovigen.”1

(Allah gaat zich laten verschijnen vanuit het paradijs)2

Een ander aspect van dit onderwerp is dat deze wereld een beproeving is voor de mens. Het zien van Allah gaat niet samen met de beproeving in deze wereld. De redenen dat de mens op aarde is gestuurd, zijn het kennen van Allah en Hem aanbidden.

Als het mogelijk was om Allah met het oog te zien, dan zou iedereen (gewild of ongewild) in Allah moeten geloven en zou er geen sprake meer zijn van een beproeving.

---------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-A-Raf (De Kantelen) 7/143.
2.Zie de heilige Koran, al qiyamah (de wederopstanding) 75/22-23.

7 Is Allah onze vader?

In de islam kan vaderschap niet aan Allah worden toegeschreven. De christenen beschouwen Jezus als zoon van God en God wordt als vader beschouwd. Echter is het ondenkbaar dat een moslim zoiets kan zeggen. Het is Allah die vaders en moeders, zonen en dochters heeft geschapen.

“Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt”1

Andere verzen zeggen het volgende:

”De Stichter van de hemelen en de aarde. Hoe kan Hij een kind hebben, als Hij geen vrouw heeft? En Hij heeft alles geschapen en Hij is op de hoogte van alles.”

 “Voorzeker, ongelovig zijn degenen die zeggen: “Voorwaar, God, Hij is de Messias (Jezus), de zoon van Maryam.”3

Samengevat: wij zijn de dienaren van Allah. Noch is Hij onze vader, noch zijn we de kinderen van Allah. Hij is onze Schepper. Dit betekent niet dat Hij onze vader is. Het feit dat we door Allah zijn geschapen, betekent eveneens niet dat we als zijn kinderen beschouwd mogen worden.

-------------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, Al-Ikhlas (Oprechtheid) 112/3.
2.De Heilige Koran, Al-An’am (Het Vee) 6/101.
3.De Heilige Koran, Al-Ma-idah (De Tafel) 5/72.

8 In de Koran staat dat Allah de mens een ziel blies. Is de mens letterlijk een deel van Allah?

Allah is immaterieel en ongebonden aan een plaats. Daarom kan een mens geen deel van Allah zijn.

“Vervolgens gaf Hij hem vorm en blies in hem van Zijn Ziel.”1

Deze uitdrukking is door de geleerden op verschillende manieren geïnterpreteerd. Maar de geleerden waren het er over het algemeen mee eens dat het figuurlijk bedoeld is en dus niet letterlijk moet worden opgevat.

Met deze vers wordt bedoeld dat in de aard van de mens de goddelijke attributen en eigenschappen worden gemanifesteerd. Bijvoorbeeld Allah is Er-Rahim, De Genadevolle. Een mens kan ook genadevol zijn. Allah is Al-Hakim, doet alles met wijsheid. De mens kan ook wijs zijn. Dit zijn slechts twee voorbeelden van Zijn Schone Namen.

--------------------------------------------------

1.De Heilige Koran, As-Sajdah (De Eerbiedige Neerbuiging) 32/9.

9 Is God hetzelfde als Allah?

De naam Allah is een bijzondere naam en geen enkel andere naam kan deze vervangen.
Echter wanneer men God zegt maar hiermee Allah bedoelt, is dit geen enkel probleem. Het beste is het gebruiken van de naam Allah, want Allah heeft ons deze naam geleerd.

Allah is één en Hij kent in Zijn eigenschappen en daden geen gelijken. In de Koran zien we dat vele verzen beginnen of eindigen met de boodschap: "Er is geen God dan Hij.” Bij deze is de éénheid van Allah de rode draad in de heilige Koran.