Wat zijn de fundamenten van Iman (het geloof)?

Het geloof heeft 6 fundamenten. Deze luiden als volgt;

1. Het geloof in Allah

2. Het geloof in Zijn engelen.

3. Het geloof in Zijn Geschriften.

4. Het geloof in Zijn Boodschappers.

5. Het geloof in het hiernamaals.

6. Het geloof in het lot.

Pas wanneer het geloof van een persoon rust op deze zes fundamenten, kan hij als een moslim worden beschouwd. Hij moet in alle 6 geloven, omdat de fundamenten allemaal met elkaar verbonden zijn.

 

1. Het geloof in Allah

De eerste en belangrijkste fundament is het geloof in het bestaan en de eenheid van Allah. De grondslag van een moslim is het geloven van het bestaan en de eenheid van Allah en geloven dat het bestaan door Hem is geschapen. Op geen enkele wijze kan een andere schepsel als Zijn gelijke worden gezien. Zijn eigenschappen zijn uniek en zijn op geen enkele wijze aan een ander toe te dichten. De schepping in zijn geheel wijst op het bestaan en de eenheid van Allah.

Allah is de Enige Die het recht heeft om te worden aanbeden. Zowel het wereldse geluk als het geluk in het hiernamaals kan slechts verkregen worden door zijn bevelen en wetten te gehoorzamen.

Ons verstand is te beperkt om Allah en Zijn eigenschappen volkomen te begrijpen. Allah is Barmhartig en Genadevol en dient als Enige te worden aanbeden. Hij is Degene Die ons vergeeft wanneer wij ons tot Hem richten en om vergiffenis vragen.
 

2. Het geloof in Zijn engelen

Een moslim dient te geloven in het bestaan van Zijn engelen. Zij begeven zich continu in aanbidding van Allah en voeren de hun gegeven taken uit. Zij zijn niet onderhevig aan beproevingen zoals mensen dat zijn en zijn geschapen uit licht. Zij zijn vanwege hun aard hiervan vrijgesteld, ze zijn onschuldig en zeker van hun positie.
 

3. Het geloof in Zijn Geschriften

Hoewel een persoon logisch nadenkend het bestaan van Allah kan redeneren, is het zonder Zijn geschriften niet duidelijk aan welke regels wij ons moeten houden om Hem te bekoren. Hiervoor heeft Hij ons regels gezonden om Hem op de juiste wijze te aanbidden. Allah heeft meerdere geschriften naar de mensheid gezonden. Hiervan zijn er een 100-tal in losse bladeren gezonden en enkel 4 in boekvorm. Deze 4 boeken heten als volgt; Zebur (Psalmen), de Torah, de Bijbel en de Koran. Hoewel de Koran als laatste is gezonden en daardoor de overige geschriften als wet en leidraad heeft vervangen, dient een moslim in alle geschriften te geloven. Het is alleen de Koran die als leidraad moet worden aangehouden.

De inhoud van de Koran is letterlijk precies dezelfde als de Koran die voor het eerst aan de Profeet (vzmh) werd geopenbaard. Hiermee wordt ook bewijs geleverd voor de authenticiteit ervan. Bovendien wordt daarmee ook de volgende bewering van de Koran bevestigd: “Wij hebben de Koran gezonden, Wij zullen hem beschermen.” (Hidjr 15/9)
 

4. Het geloof in Zijn Boodschappers

Het geloof in de Boodschappers van Allah is eveneens een belangrijk fundament. Het is een Goddelijk gebruik om mensen te waarschuwen met een boodschapper uit hun midden.

Het zenden van een profeet moet worden gezien als een noodzaak en een zegen voor de mensheid. Middels deze gidsen toonde Allah de wegen tot redding.

De taken van profeten zijn de bevelen van Allah overdragen aan de mensen middels openbaringen en ingevingen; de wegen tonen die leiden naar het geluk in beide werelden. Naar boodschappers kan er vanuit twee perspectieven gekeken worden. Aan de ene kant zijn zij als perfecte onderdaan gezonden om de regels van Allah op een volmaakte wijze na te leven; op dit gebied dienen zij als voorbeelden voor de mensheid. Aan de andere kant zijn zij gezonden om de waarheid en leiding over te dragen aan de mensheid. Dus de ene kant van hun taak kijkt naar dienaarschap, de andere kant kijkt naar profeetschap.

Een moslim dient te geloven in alle profeten. Indien een persoon het geloof in welke boodschapper dan ook weigert, kan hij niet als een moslim worden beschouwd.

De eerste profeet was Adam, en de laatste Muhammed (vzmh). Muhammed (vzmh) is, in tegenstelling tot de boodschappers die er voor hem zijn geweest, gezonden als boodschapper voor de gehele mensheid.
 

5. Het geloof in het hiernamaals

Het volgende fundament is het geloof in de wederopstanding en het leven na de dood. De Heer der Waarheid, Die op deze wereld mensen zowel spiritueel als materieel begunstigt, zal Zijn geliefde onderdanen die geslaagd zijn voor deze wereldse test wederom in het paradijs zowel spiritueel als lichamelijk belonen met eindeloze giften.

ALLAH, Die in de winter de levens van planten en dieren ontneemt en ze in de lente weer schenkt, zal uiteraard de overleden mensheid weer opwekken tijdens de wederopstanding. Zowel Zijn Barmhartigheid als Rechtvaardigheid vereisen dit.
 

6. Het geloof in het Lot

Het geloof in het lot kan worden onderverdeeld in twee aspecten. Het eerste aspect houdt in dat de persoonlijkheid, formatie en eigenschappen van elk schepsel in het bestaan omvat wordt door de kennis van Allah en van daaruit wordt geschapen. Op dit aspect berust geen verantwoording.

Het tweede aspect van het lot ligt bij de vrije wil van de mens. De mens kiest met zijn vrije wil het goede of het kwade en Allah schept dan zijn handeling. De mens is verantwoordelijk voor dit aspect. Het paradijs en de hel zijn de vruchten van de handelingen die de mens heeft uitgevoerd middels de vrije wil die hem gegeven is.

Read 20.018 times
In order to make a comment, please login or register