Wat betekent Moehabbetoellah? De mens hoort wie, in welke mate lief te hebben?

Moehabbetoellah is een Goddelijk licht in het hart dat feller wordt naarmate men Allah-u Teâlâ’s volmaaktheid en schoonheid begrijpt en waardeert. Met deze liefde beschermt de menselijke ziel zich tegen verdriet en pijn. Zo bereikt hij zuivere vreugde en vrede. Liefde voor Allah doet de menselijke ziel haar toppunt bereiken.

De Heer der Waarheid heeft in het hart van de mensen het vermogen geplaatst dingen oneindig lief te hebben. Deze oneindige liefde is enkel voor Allah bestemd, die in Zijn wezen en attributen tot het volmaakte behoort. Dus, het vermogen lief te hebben, wat een gunst is, is er om Allah lief te hebben.

Een mens houdt van iets vanwege zijn volmaaktheid, het genot dat hij eruit haalt of de baat die hij eruit trekt. Bijvoorbeeld een moslim houdt van de profeten, vromen en edele mensen wegens hun volmaaktheid, bekwaamheid en deugdzaamheid. Men houdt van diegenen die hem een gunst aanbieden wegens hun onthaal en gunstbewijs.

Men houdt van het eten en fruit vanwege het bijbehorende genot. Een mens weet middels zijn verstand en geweten dat al het gecreëerde -waarbij hij de volmaaktheid waardeert, hiervan geniet en tevreden is met deze gunsten- van Allah is. Hij heeft alles gecreëerd. Al deze volmaakte, prachtige en liefdevolle manifestaties zijn afkomstig van Hem.

De mens hoort dus dit vermogen tot oneindige liefde, alvorens en enkel aan Allah te geven, en alle andere personen, weldaden en gunsten die het waard zijn lief te hebben, omwille van Allah lief te hebben. Ieder gezond verstand en geweten, accepteert deze waarheid.

Om deze reden, horen wij moslims, te beginnen met onze Profeet (v.z.m.h), de overige profeten, de vier khalifa’s, zijn Âl-i Beyt (Zijn nageslacht) en alle sahaba’s (metgezellen) omwille van Allah lief te hebben en te zeggen “We houden van hen omdat Allah van hen houdt en Hij van ons wilt dat wij van hen houden”. Als wij deze personen niet omwille van Allah maar enkel omwille van hun persoonlijkheid houden, dan verkeren wij in hetzelfde gevaar als de Christenen. Zij houden namelijk niet van Hz. Isa (v.z.m.h) (Jezus) als een Rasoel (verzondene) of een profeet omwille van God, maar –God verhoede- als een God. Door naast Hem nog een deelgenoot toe te kennen, behoren zij niet meer tot gelovigen.

Iedere moslim behoort het volgende zorgvuldig in acht te nemen: de Edele Quran heeft zowel voor het wereldse als het spirituele leven de norm bepaald. Zo heeft de Quran bepaald op wat voor wijze gepraat, gegeten, gedronken, gedacht en gehandeld hoort te worden.

De Quran heeft de volgende normen voor het praten bepaald: een moslim zal niet liegen. Voor de manier van denken is het volgende bepaald: een mens kan niet weten wat Allah’s entiteit en attributen zijn en hoe Hij is. Zo heeft de Quran ook de norm bepaald hoe er van Allah gehouden en gevreesd moet worden. De norm voor het houden van Allah is “goede daad verrichten”. Vrees voor Allah is “taqwâ” ofwel zich weerhouden van zonden.

Met betrekking tot dit onderwerp achten wij het belangrijk stil te staan bij “de norm voor liefde”. Wij moslims houden oneindig en zonder voorwaarden van Allah, en vervolgens van onze Profeet (v.z.m.h). Maar we horen hem (v.z.m.h) – God verhoede – niet als God lief te hebben, maar als Zijn dienaar en profeet. We geloven dat zijn volmaaktheden niet van hem (v.z.m.h) zelf zijn, maar Allah toebehoren. We houden meer van hem (v.z.m.h) dan ons leven, onze goederen en onze familieleden, kort gezegd: dan alles, omdat hij (v.z.m.h) de mooiste en meest volmaakte spiegel was voor alle Goddelijke namen en attributen.

Na Allah en zijn Profeet, houden wij van de overige profeten, daarna de vier khalifa’s en vervolgens de resterende metgezellen. Hierop volgend houden we van de vromen en andere moslims naar hun graad. Als resultaat letten we dus met ons liefde op de normen die de Islam heeft vastgesteld.

Hoe we Allah lief horen te hebben, heeft de Koran de volgende norm bepaald:

“Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven. Allah is Vergevensgezind, Genadig.”[qtip:1| Soerah Âl-i İmrân: 31]

In de tafsir (uitleg) van de bovengenoemde ayah wordt het volgende gezegd:

“Als je in Allah gelooft, zal je voorzeker van Allah houden. Aangezien jullie van Hem zullen houden, zullen jullie handelen naar de handelingen die Allah liefheeft. En die handeling is dat jullie op diegene behoren te lijken waarvan Allah houdt. Op hem lijken, kan door hem te volgen. Wanneer jullie hem (v.z.m.h) volgen, zal Allah jullie liefhebben. Jullie hebben Allah al lief, zodat Allah ook jullie lief zal hebben.”[qtip:2|De Flitsen, P. 21]

Zoals het middels de ayah (verzen) en met de uitleg daarvan duidelijk is geworden, kunnen we Allah liefhebben door onze Profeet (v.z.m.h) proberen te volgen. Een gelovige zal Allah liefhebben door met zijn geloofsbelijdenis, moraliteit en aanbidding op Rasoelullah (v.z.m.h) te lijken en zoveel mogelijk zijn (v.z.m.h) oordelen op te volgen. De Sahaba’s verkregen hun verhevenheid omdat zij op de beste wijze Rasoelullah (v.z.m.h) volgden. Op dit gebeid hebben Hz. Ali (ra) en Âl-i Beyt (Zijn nazaat) een zeer speciale plek. Dus iedere moslim die van hen houdt, behoort zoals hen onze Profeet (v.z.m.h) te volgen.

Concluderend: onze Profeet (v.z.m.h) is het menselijke model dat Allah liefheeft en waar Hij tevreden over is. Hoe meer een gelovige op die Leider (v.z.m.h) lijkt, des te meer Allah diegene liefheeft en diegene Zijn liefde verdient. Op onze Profeet (v.z.m.h) lijken, kan door al zijn Soennah, zoals Zijn daden, woorden en moraal, te volgen.

Zodoende behoort een moslim, als hij perfect de soennah wilt volgen, net zoals onze Profeet (v.z.m.h) al zijn gebeden –verplichte, waadjib, soennah- te verrichten, te vasten, als hij rijk is op bedevaart te gaan en Zakaat te geven, Quran te lezen, diegenen liefhebben die hij (v.z.m.h) liefhad, diegenen niet liefhebben die hij (v.z.m.h) niet liefhad en proberen zoveel mogelijk aan zijn (v.z.m.h) moraal vast te houden.


[1] Soerah Âl-i İmrân: 31

[2] De Flitsen, P. 21

Read 6.177 times
In order to make a comment, please login or register