Spirituele voordelen en de vitale consequenties van het geloof in de wederopstanding

 

Inleiding 

 

[Deze inleiding bevat twee Punten die een beknopte uitleg verschaffen van een enkel veelomvattend resultaat te midden van de talrijke spirituele voordelen en de vitale consequenties van het geloof in de wederopstanding. Deze demonstreren hoe essentieel dat geloof is voor het menselijk leven en in het bijzonder voor het maatschappelijk leven; ze vormen een samenvatting van een universeel bewijs uit de talrijke bewijzen van het geloofsartikel van de wederopstanding. Tegelijkertijd brengen ze tot uitdrukking hoe overduidelijk en onbetwistbaar het geloofsartikel van de wederopstanding is.] 


Eerste Punt 

We zullen bij wijze van maatstaf uit de honderden bewijzen alleen vier voorbeeldbewijzen weergeven, die aantonen dat het geloof in het Hiernamaals fundamenteel is voor het maatschappelijke leven en voor de menselijke persoonlijkheid, en de basis vormt voor zijn geluk en de vervolmaking van zijn eigenschappen. 

 

Eerste Bewijs: Het is alleen vanuit de gedachte aan het Paradijs dat kinderen, die bijna de helft van de mensheid uitmaken, bestand zijn tegen alle sterfgevallen rondom hen, welke hen vrees en schrik aanjagen, een gedachte die immers de moraal van hun zwakke en kwetsbare wezen versterkt. Alleen vanuit de gedachte aan het Paradijs kunnen ze in hun uiterst kwetsbare zielen geestelijke kracht opbrengen, waardoor ze weerstand kunnen opbouwen ten aanzien van hun onevenwichtige, vaak overgevoelige gemoedstoestand, waarin het huilen hen vaak nader staat dan het lachen, en met de hoop op en in het vooruitzicht van een paradijselijk vredig bestaan kunnen ze een gelukkig leven opbouwen. 

 

Met het Paradijs in zijn gedachten zegt een kind bijvoorbeeld:

 

‘’Mijn kleine broertje is dood, of mijn vriendje is dood, en hij is een vogel in het Paradijs geworden. Hij vliegt rond in het Paradijs en hij leeft daar veel gelukkiger dan wij.’’

 

Anders zou het effect en de reflectie van de constant aanwezige sterfgevallen, van volwassenen of van andere kinderen zoals zijzelf, op de bezorgde ogen van die hulpeloze, zwakke kinderen de kracht van hun weerstand en hun moraal volkomen vernietigen. Tezamen met hun ogen zouden hun subtiele geestvermogens zoals hun zielen, hun harten en hun verstand tot een tranendal veranderen; ten gevolge daarvan storten zij geheel in elkaar en vervallen zij tot een niveau van verwilderde, ellendige dieren…. 

 

Tweede Bewijs: Het is alleen vanuit de gedachte aan het leven in het Hiernamaals dat de ouderen, die een ander belangrijk gedeelte van de mensheid vertegenwoordigen, de nabijheid van het graf kunnen verdragen. Zij vinden in die gedachte de nodige troost tegenover een realiteit waarin hun wereldse levens, waaraan zij zo grondig zijn gehecht, spoedig zullen uitdoven en de poorten van hun mooie werelden binnenkort zullen worden gesloten. 

 

Het is alleen vanuit de hoop op het eeuwige leven dat ouderen de kracht vinden om te reageren op de pijn en de wanhoop die zij in hun kinderlijk geëmotioneerde geest en gemoed voelen bij de gedachte aan dood en verval. Deze achtenswaardige mensen die mededogen verdienen, deze bezorgde vaders en moeders die veel behoefte hebben aan rust in hun zielen en vrede in hun harten, zullen anders een vreselijke geestelijke kwelling voelen en in hun harten verdriet en ellende: deze wereld zou een duistere kerker voor hen worden en het leven zelf een hardvochtige bestraffing. 

 

Derde Bewijs: Het is alleen vanuit de gedachte aan het Hellevuur dat bij de jongeren, die de meest krachtdadige groep in het maatschappelijk leven vormen, turbulente emoties in bedwang worden gehouden. Het is alleen vanuit die gedachte dat hun buitensporige, ontstoken passies en begeerten in toom worden gehouden tegen uitingen van agressie, onderdrukking en vernietiging; op deze wijze blijft de openbare rust in de maatschappij gehandhaafd en verzekerd. Ware het niet uit vrees voor de Hel, dan zouden deze jongeren in hun roes volgens het principe van

‘’het recht van de sterkste’’ 

handelen en tijdens het najagen van hun eigen lusten het leven van de zwakke en de krachteloze mensen in een hel veranderen, en zou verheven menselijkheid tot een lage niveau van dierlijkheid veranderen.

 

Vierde Bewijs: Het universele middelpunt van het aardse leven van de mens, zijn levenszenuw, zijn paradijs van aards geluk, een toevluchtsoord en een vesting is het huiselijk gezinsleven. Het eigen huis is voor hem een kleine wereld op zich. En datgene wat aan dat huis en aan dat gezinsleven leven geeft en geluk inbrengt is onvervalst, serieus en loyaal respect en oprecht, teder en zelfopofferend mededogen. Dit oprechte respect en deze onvervalste vriendelijkheid kunnen door familieleden worden bereikt op basis van het geloof, de grondgedachte aan een eeuwigdurende verbondenheid, vriendschap en samenzijn, en op basis van de overtuiging dat hun ouderlijke, kinderlijke, broederlijke en vriendschappelijke relaties zich gedurende en oneindig leven en binnen een grenzeloze tijd voort zullen zetten. 

 

Een persoon zegt bijvoorbeeld:

‘’Mijn vrouw zal in een eeuwige wereld en een eeuwig leven mijn blijvende levensgezellin zijn.''

Het geeft niet dat ze nu oud en onaantrekkelijk is, want haar valt een eeuwige schoonheid ten deel die terug zal keren. Een ik ben ertoe bereid voor zo’n eeuwigdurend partnerschap ieder offer te brengen en haar barmhartigheid te betonen.’’ 

 

Op die wijze kan hij zijn ouder geworden vrouw met dezelfde liefde, tederheid en barmhartigheid tegemoet treden, als ware zij een beeldschone jonge vrouw uit het Paradijs. Anderzijds zou een samenzijn dat na een korte, uiterlijke vriendschap van een uur of twee in een eeuwige scheiding eindigt, zich alleen oppervlakkige, tijdelijke, ongefundeerde gevoelens kunnen veroorloven, en gekunstelde eerbied en figuurlijk mededogen kunne opwekken, een soort mededogen dat ook bij dieren jegens soortgenoten aanwezig is. Net zoals in het dierenrijk het geval is, zouden eigenbelang en andere dominerende emoties dan de overhand hebben over respect en mededogen en op die wijze het wereldlijke paradijs in een hel veranderen. 

 

Aldus een van de honderden resultaten van het geloof in de wederopstanding, dat verband houdt met het maatschappelijk leven van de mens. Indien tussen de vier bovengenoemde bewijzen en de honderden overige aspecten en voordelen van hetzelfde resultaat een vergelijking wordt gemaakt, dan wordt het duidelijk dat de realisatie van de wederopstanding zo zeker is als de verheven realiteit van de mensheid en haar universele behoeftes. Het bestaan van de wederopstanding en haar komst is wellicht zelfs nog duidelijk dan de getuigenis van het bestaan van voedsel, zoals die wordt afgelegd door hongergevoelens in de maag. En dit bewijst eens te meer dat, indien de resultaten en consequenties van de wederopstanding de mensheid zouden verlaten, de mensheid, waarvan de essentie buitengewoon betekenisvol, hoogverheven en levend is, in niveau zou afdalen en zou terugvallen tot een verdorven kadaver, dat als afval nog slecht de microben dient en ongenietbaar onzuiver is. 

 

Politici, moralisten en sociologen die de mensheid besturen en zich zorgen maken over haar sociale en morele vraagstukken zouden zich daarbij de oren moet spitsen! Hoe stellen zij zich voor dit vacuüm eindelijk eens in te vullen? Waarmee denken zij deze diepe wonden te kunnen genezen? 


  [Bediuzzaman Said Nursi, Het Tiende Woord De wederopstanding en het hiernamaals, blz 138] 

 

Read 5.978 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN