NIEUW! Veelgestelde vragen over Hadiths

NOOT: Antwoorden uit deze artikel komen grotendeels uit de reeks van Risale-i Nur, negentiende brief ''De mirakel van Ahmed(VZMH)'', Auteur Bediuzzaman Said Nursi. De antwoorden zijn gedeeltelijk uit de context gehaald daarom kunnen sommige zaken onduidelijk zijn, zoals verwijzingen zonder verdere uitleg en informatie. Niettemin voldoen de antwoorden aan de vragen. En ALLAH weet het best. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de reeks van Risale-i Nur.


VRAGEN:


 1. Is het toegestaan om de inhoud van een Hadith in andere woorden te formuleren?
 2. Er zijn twee vormen van openbaringen: expliciete openbaringen(Vahy-i sarihî) en impliciete openbaringen(Vahy-i zımnî)
 3. Een consensus(moetawatier) bestaat uit twee vormen, namelijk: een expliciete(al-lafzie) consensus en een impliciete(al-ma'nawie) consensus
 4. De deskundigheid van grote waarheidsgetrouwe Hadithgeleerden in de Hadithwetenschap.
 5. Wat betekent het als een hadith verzonnen(Mawdoe’) is?
 6. Wat voor nut heeft het om ieder individu van een hele reeks overdragers te vermelden? Op een ongepaste wijze worden bij bekende voorvallen vaak alle overdragers vermeld.
 7. Waarom zijn miraculeuze gebeurtenissen niet zoals de fundamentele verordeningen van de Sharia, via vele wegen, stellig en op basis van een consensus overgeleverd?
 8. Sommige toekomstige gebeurtenissen waarover de Nobelste Godsgezant (VZMH) profeteerde, waren niet kleinschalig.
 9. Biografieën en geschiedenisboeken schieten tekort bij het omschrijven Zijn(VZMH) ware aard en volmaaktheid.
 10. Een gebeurtenis, oftewel een wonder dat plaatsvond bij aanwezigheid van een grote groep van metgezellen, dat overgeleverd wordt namens de gehele groep door een of twee metgezellen is, zoals sommigen veronderstellen geen reden van zwakte voor de Hadith. Zo een uitspraak en voorstelling zou fout zijn.
 11. Sommigen onder de metgezellen hebben de Hadiths vastgelegd in geschriften.
 12. Mawdoe hadtihs zijn duizend jaar geleden van de sahih onderscheid en verworpen .
 13. Ook al gaat het om zwakke Hadiths deze ondervinden kracht bij vereniging rond soortgelijke gebeurtenissen.

 

Is het toegestaan om de inhoud van een Hadith in andere woorden te formuleren?

 Herinnering: in dit Traktaat heb ik menig verheven Hadith overgeleverd. Ik heb geen Hadithboeken ter beschikking. Mocht er een fout getroffen worden in mijn formulering van een Hadith, dan dient die ofwel gecorrigeerd, ofwel “een impliciete Hadith” genoemd te worden. Want het oordeel van de meerderheid luidt: “De inhoud van een Hadith overleveren is toegestaan.” In andere woorden, wanneer de inhoud van een Hadith als basis wordt genomen, kan die in eigen woorden worden geformuleerd. Mochten er dus fouten voorkomen in mijn formulering, dan dienen ze beschouwd te worden als een impliciete Hadith.

 

Er zijn twee vormen van openbaringen: expliciete openbaringen(Vahy-i sarihî) en impliciete openbaringen(Vahy-i zımnî)

De ene vorm bestaat uit expliciete openbaringen waarbij de Nobelste Godsgezant (VZMH) zonder eigen inbreng slechts als vertolker en overdrager fungeert; denk hierbij aan de Qur’an en aan enkele Heilige Hadith(Hadith al-Qudsie).

De tweede vorm bestaat uit impliciete openbaringen waarbij de essentie en kern zich berusten op openbaringen en ingevingen, maar de toelichting en beschrijving ervan worden overgelaten aan de Nobelste Godsgezant (VZMH). Om een bondige samenvatting van een gebeurtenis, die hem via openbaring is bekendgemaakt, te beschrijven en toe te lichten, berust Ahmed (VZMH) zich op ofwel weer een openbaring of ingeving, ofwel zijn eigen inzicht. Het toelichten en beschrijven middels zijn eigen inzicht doet hij ofwel via een heilige kracht op basis van zijn profeetschap, ofwel volgens de standaarden van menselijke normen, waarden en gedachten op basis van zijn mens-zijn. Aldus behoort niet elke toelichting in een Hadith beschouwd te worden als een rechtstreekse openbaring van ALLAH. Achter zijn gedachten en handelingen die zijn mens-zijn van hem vergen, dienen de verheven tekenen van profeetschap niet gezocht te worden. Omdat bepaalde zaken aan hem op een definitieve wijze bondig werden geopenbaard, lichtte hij ze via zijn eigen inzicht toe volgens het gemeenschappelijke bevattingsvermogen. Beeldspraak en zinspeling die hij soms bij dergelijke toelichtingen toepast, vergen in sommige gevallen ook weer een uitleg, of zelfs een interpretatie. Immers, sommige waarheden kunnen slechts met een voorbeeld worden doorgrond.

Bijvoorbeeld, eens werd er in het bijzijn van de profeet (VZMH) een denderend kabaal vernomen. Daarop verkondigde hij:

“Het gedreun van zojuist werd veroorzaakt door een steen in de hel die na zeventig jaar rollen eindelijk de bodem heeft bereikt.”

Even later werd aangekondigd dat een beroemde, zeventig jarige hypocriet was gestorven en in de hel was beland. Zodoende werd hetgeen Ahmed (VZMH) eloquent verwoordde verklaard.

 

Een consensus(moetawaatir) bestaat uit twee vormen, namelijk: een expliciete(al-lafzie) consensus en een impliciete(al-ma'nawie) consensus

Indien tijdingen op basis van een consensus zijn overgeleverd, dan zijn ze authentiek. Een consensus bestaat uit twee vormen, namelijk: een expliciete consensus en een impliciete consensus.

Een impliciete consensus kent ook weer twee vormen. De ene bestaat uit een zwijgende vorm. Oftewel, doordat er wordt gezwegen, wordt een mededeling aanvaard. Bijvoorbeeld, wanneer iemand in het bijzijn en onder toezicht van een menigte een gebeurtenis meedeelt, en als de menigte daarop zonder hem te verloochenen zwijgend reageert, dan komt het erop neer dat zijn mededeling door die menigte is aanvaard. Met name wanneer de menigte betrokken is bij de meegedeelde gebeurtenis, en die menigte daarenboven gereed is om kritiek te leveren, fouten niet tolereert en leugens verafschuwt, dan zal het zwijgen van die menigte uiteraard een zeer sterk bewijs zijn voor de authenticiteit van die gebeurtenis.

De tweede vorm van een impliciete consensus beschrijven we aan de hand van een voorbeeld. Stel dat er een mededeling wordt gedaan over een gebeurtenis waarbij één okka[qtip:(1)|Noot van de vertalers: een gewichtseenheid van ongeveer 1283 gram.] voedsel de magen van tweehonderd mensen heeft gevuld. Echter, degenen die deze gebeurtenis meedelen, verschillen in hun verwoording; een ieder formuleert op zijn eigen manier. Desondanks zijn ze allemaal gelijkgestemd wat betreft het geschieden van die gebeurtenis. Voorwaar, het hoofdpunt van die voorgedane gebeurtenis herbergt een impliciete consensus en staat vast. De variëteit in de verwoording deert niet. Bovendien kan in sommige gevallen één enkele mededeling de authenticiteit van een consensus bevatten. Tevens kan de authenticiteit van één mededeling in sommige gevallen via externe tekenen worden aangetoond.

 

De deskundigheid van grote waarheidsgetrouwe Hadithgeleerden in de Hadithwetenschap.

Waarlijk, waarheidsgetrouwe Hadithgeleerden en kritische analisten raakten uitzonderlijk bekend met de Hadith. Ze waren zo deskundig geworden en raakten zo gewend aan de formulering, verheven verwoording en beschrijvingskunst van de Nobelste Godsgezant (VZMH), dat ze één verzonnen Hadith uit de honderd onmiddellijk zouden signaleren en verwerpen door te melden: “Deze overlevering is verzonnen. Ze kan noch een Hadith zijn, noch een uitspraak van de profeet (VZMH).” Zoals een juwelenkenner maakten zij onderscheid tussen de juwelen onder de Hadith en de namaak.

Alleen enkele Hadithgeleerden zoals Ibni Djewzî overdreven in hun kritiek, waardoor ze sommige authentieke overleveringen als verzonnen bestempelden.

 

Wat betekent het als een hadith verzonnen(Mawdoe’) is?

Immers, als iets verzonnen is, wil het nog niet zeggen dat de inhoud niet klopt; het wil slechts zeggen dat het geen Hadith is.

Uitleg van dit onderwerp in ''de lichtstralen'' is als volgt:

Tweede variabel: Dit is mawdoe, betekent; Deze overlevering is geen hadith met een reeks overdragers en keten. Het is niet zo dat de inhoud ervan onjuist is. Aangezien de oemmah en in het specifiek de waarheidsgetrouwe en Godgewijze paragnosten en een groep Hadithwetenschappers en specialisten van jurisprudentie deze hebben geaccepteerd en de vervulling van zijn betekenissen hebben afgewacht. Uiteraard bevatten deze overleveringen net zoals gezegdes waarheden die de samenleving aangaan en aanspreken.

Een ander uitleg van hetzelfde onderwerp;

Dit is mawdoe, betekent; Deze overlevering is geen hadith met een reeks overdragers en keten. Het is niet zo dat de inhoud ervan onjuist is, daarbij heeft de oemmah, deze overlevering als een soort van gezegde geaccepteerd…

Zoals duidelijk zichtbaar is er dus geen overlevering in de vele Hadithboeken dat echt als mawdoe bestempelt kan worden. Het is op z’n minst ware en correcte gezegdes van sommige grote individuen van de metgezellen en tabi'ien, waarvan Bediuzzaman aangeeft dat het kan dat deze niet in de vorm van een hadith overgeleverd zijn met een reeks overdragers en keten tot en met de Profeet. Aldus laat onze onderzoek in de hadithwetenschap dit ook duidelijk zien.

 

Vraag: wat voor nut heeft het om ieder individu van een hele reeks overdragers te vermelden? Op een ongepaste wijze worden bij bekende voorvallen vaak alle overdragers vermeld.

Het antwoord: het heeft veel nut. Één ervan is het volgende: via een reeks overdragers wordt de unanimiteit van oprechte Hadithwetenschappers met documentaire bewijzen aangegeven. Tevens toont het enigszins de overeenstemming aan van alle waarheidsgetrouwe analisten die deel uitmaken van die reeks. Elke imam en elke geleerde die tot die reeks behoort, zet als het ware zijn handtekening onder het oordeel van die Hadith en plaatst er zijn goedkeuringsstempel.

 

Vraag: waarom zijn miraculeuze gebeurtenissen niet zoals de fundamentele verordeningen van de Sharia, via vele wegen, stellig en op basis van een consensus overgeleverd?

Het antwoord: want onder de meeste omstandigheden hebben de meeste mensen behoefte aan de meeste verordeningen van de Sharia. Zoals een individueel gebod hebben dergelijke verordeningen betrekking op ieder individu. Daarentegen heeft niet iedereen behoefte aan elk mirakel. Mocht er alsnog een dergelijke behoefte zijn, dan is het voldoende om het eenmalig te vernemen. Zoals een gemeenschappelijk gebod is het voldoende wanneer enkele mensen op de hoogte zijn van de mirakelen.

Voorwaar, hierdoor komt het soms voor dat een mirakel door één of twee overdragers wordt overgeleverd, terwijl een verordening van de Sharia door tien of twintig overdragers wordt overgeleverd, ondanks het feit dat het plaatsvinden en de manifestatie van het mirakel tienmaal zo evident kan zijn als die verordening.

 

Sommige toekomstige gebeurtenissen waarover de Nobelste Godsgezant (VZMH) profeteerde, waren niet kleinschalig.

Sommige toekomstige gebeurtenissen waarover de Nobelste Godsgezant (VZMH) profeteerde, waren niet kleinschalig. Hij profeteerde slechts bescheiden over grootschalige gebeurtenissen waarvan een elk zich herhaaldelijk zou voordoen. Hoewel dergelijke gebeurtenissen multivariabel zijn, zette hij telkens één variant ervan uit. Vervolgens verenigden Hadithoverdragers die varianten, waardoor ze niet met de werkelijkheid lijken te stroken.

Bijvoorbeeld, er zijn verschillende overleveringen over de Mahdi. Details en beschrijvingen over hem lopen uiteen. Echter, zoals is aangetoond in het vierde onderdeel van Het Vierentwintigste Woord, gaf de Nobelste Godsgezant (VZMH) op basis van openbaringen tijding over de Mahdi om de morele kracht van gelovigen in elke eeuw stand te houden, om hen te hoeden tegen wanhoop onder ellendige omstandigheden en om gelovigen spiritueel te binden met een verlichte generatie van de Islamitische wereld, bestaande uit het huisvolk van de profeet (VZMH). Zoals de Mahdi van het einde der tijden verscheen er in elke eeuw een Mahdi, of zelfs meerdere Mahdi’s. Onder de kaliefen van de Abbasiden, die tot het huisvolk van de profeet (VZMH) behoorden, verscheen er bovendien een Mahdi die over vele eigenschappen van de Grote Mahdi beschikte. Voorwaar, de kaliefen van de Mahdi en zijn gezegende voorgangers dienden als voorbeelden van de Grote Mahdi die voor zijn komst verschenen. Echter, omdat hun eigenschappen dooreengemengd werden met de eigenschappen van de ware Mahdi, ontstonden overleveringen die met elkaar botsten.

 

Biografieën en geschiedenisboeken schieten tekort bij het omschrijven Zijn(VZMH) ware aard en volmaaktheid.

De meeste hoedanigheden en eigenschappen van de Nobelste Godsgezant (VZMH) die omschreven staan in zijn biografie en in geschiedenisboeken, hebben betrekking op zijn menselijkheid. Echter, de geestelijke persoonlijkheid en gezegende aard van dat heilige individu is zo verheven en lumineus, dat de eigenschappen die in zijn biografie en geschiedenisboeken staan omschreven, tekortdoen aan die eminentie en niet overeenkomen met zijn verheven waarde. Want volgens het geheim achter

[qtip:(2)|De grondlegger staat gelijk aan de uitvoerder] لَعاَفْلَا كُبَبَّسلَا worden dagelijks – en zelfs momenteel – de uitgevoerde godsdienstoefeningen van al zijn volgelingen in de vorm van een grandioze godsdienstoefening opgeslagen in zijn schrift van volmaaktheid.

Zoals hij op eindeloze manieren, met eindeloze capaciteiten, de Eindeloze Genade van ALLAH aantrekt, ontvangt hij dagelijks evenzeer talloze gebeden van talloze volgelingen.

De volledige aard en ware volmaaktheid van dat heilige individu, dat het rendement en de volmaaktste vrucht is van deze kosmos, evenals de tolk en de lieveling van de Schepper der kosmos, kan uiteraard nimmer omvat worden door de menselijke hoedanigheden en houdingen die omschreven staan in zijn biografie en in geschiedenisboeken.

 

Een gebeurtenis, oftewel een wonder dat plaatsvond bij aanwezigheid van een grote groep van metgezellen, dat overgeleverd wordt namens de gehele groep door een of twee metgezellen is, zoals sommigen veronderstellen geen reden van zwakte voor de Hadith. Zo een uitspraak en voorstelling zou fout zijn. Ustad Bediuzzaman legt dit als volgt uit:

Alle aankomende voorbeelden van zegenrijke mirakelen zijn via verscheidene wegen, waarvan enkele zelfs via zestien wegen, op een authentieke wijze overgeleverd. De meeste mirakelen zijn in een drukke menigte tot stand gekomen. Integere en oprechte mensen van die menigte leverden ze vervolgens over. Bijvoorbeeld, iemand levert het volgende over: “Zeventig man at van ongeveer viermaal een handvol voedsel en raakte vol.” Die zeventig mensen vernemen die uitspraak, maar verloochenen die niet. Aldus bevestigen ze die uitspraak door te zwijgen. Echter, gedurende dat oprechte en waarachtige tijdperk zouden de metgezellen van de profeet (VZMH), die waarheidsgetrouw, oprecht en rechtschapen waren, een bericht onmiddellijk afkeuren en verloochenen wanneer ze er de geringste leugen in zouden detecteren. Desalniettemin zijn de evenementen die we zullen behandelen door velen overgeleverd, terwijl de rest ze middels zwijgen heeft bevestigd. Aldus is ieder evenement zo doorslaggevend als een impliciete consensus.

Een ander uitleg van hetzelfde onderwerp;

In authentieke Hadithboeken is het volgende evenement op een uitdrukkelijke wijze vastgelegd: Djabir el-Ansarî leverde zwerend over dat tijdens de grote en bekende slag van Handak duizend man had gegeten van viermaal een handvol gerstebrood en een geitenlam van een jaar oud. Nadat iedereen gegeten had, bleek dat het eten qua inhoud onveranderd was gebleven. Djabir zei: “Op die dag werd het eten in mijn huis bereid. Al die duizend man kwam van dat brood en die lam eten en vertrok. Ondertussen was onze pan nog vol aan het koken, terwijl er van het meel nog steeds brood werd bereid. De profeet (VZMH) had in dat meel en in die pan zijn heilige speeksel geplaatst en een zegenbede verricht.”

Voorwaar, zwerend verkondigde Djabir dit zegenrijke mirakel in het bijzijn van duizend individuen die erbij betrokken waren. Aldus kan geconcludeerd worden dat dit evenement zo zeker is als een gebeurtenis die door duizend man is overgeleverd.

 

Sommigen onder de metgezellen hebben de Hadiths vastgelegd in geschriften.

Ook in de gelukzalige tijd van profeetschap hebben velen profetische mirakelen en Hadith aangaande verordeningen vastgelegd in geschriften. Vooral de zeven metgezellen die de naam “Abdullah” deelden, waaronder vooral Abdullah ibn Abbâs, alias “de vertolker van de Qur’an”, en Abdullah ibn Amr ibn El-Âs, en daarnaast vooral de duizenden waarheidsgetrouwe onderzoekers onder de eerstvolgende generatie na de metgezellen van de profeet(VZMH), die dertig à veertig jaar later verschenen, legden de Hadith en de mirakelen vast in geschriften. Inclusief de vier grote imams van de vier leerscholen verschenen daarna nog duizenden waarheidsgetrouwe Hadithgeleerden die dergelijke wetenschappen overleverden en registreerden in geschriften. Tweehonderd jaar na de hidjra namen vervolgens de auteurs van de erkende zes Hadithboeken, waaronder Boegharî en Moeslim, die taak op zich.

 

Mawdoe hadtihs zijn duizend jaar geleden van de sahih onderscheid en verworpen.

Duizenden strenge critici zoals Ibn Djewzî verschenen om de verzonnen Hadith van ongelovige, onachtzame, demente of onwetende individuen aan te tonen en te af te scheiden.

 

Ook al gaat het om zwakke Hadiths deze ondervinden kracht bij vereniging rond soortgelijke gebeurtenissen.

Een belangrijk punt: Zoals bekend ondervinden zwakke zaken kracht wanneer ze worden verenigd. Als flinterdunne draden om elkaar worden gewikkeld, veranderen ze in een sterk koord. Wanneer sterke koorden om elkaar worden gewikkeld, kan niemand ze meer laten knappen.

Voorwaar, van de vijftien soorten mirakelen hebben we slechts de zegenrijke soort behandeld, waarvan we van de vijftien varianten slechts één variant middels vijftien voorbeelden hebben getoond. Elk voorbeeld op zich was sterk genoeg om het profeet-schap van Ahmed (VZMH) aan te tonen. Al zouden we een deel ervan zwak beschouwen, alsnog kunnen we er geen zwak noemen. Immers, hetgeen zich verenigt met iets machtigs ondervindt kracht. Via een impliciete consensus demonstreert tevens het geheel van de voornoemde vijftien voorbeelden absoluut en onontkoombaar een krachtig en grandioos mirakel. Als nu het geheel van dit grandioos mirakel wordt samengevoegd met de overige onvermelde veertien varianten, ontstaat er, zoals de wikkeling van krachtige koorden, een ultiem mirakel dat alleszins onwrikbaar is. 

Read 8.424 times
In order to make a comment, please login or register
GERELATEERDE VRAGEN