Islamitische Verboden en de Schade die deze bij het niet Naleven Ervan Opleveren

Allah de Almachtige heeft het ons in de Edele Koran toegestaan om van goede en schone dingen te profiteren, en Hij heeft degenen die deze willen verbieden veroordeeld. En Hij wijst erop, dat Hij alleen de dingen verbiedt die schadelijk zijn voor de mensheid, en niet de dingen die voor haar profijtvol zijn. Hij zegt: Zeg: ‘Mijn Heer heeft slechts de gruwelijkheden verboden, de uiterlijke en de innerlijke, en de zonde en de onterechte aanmatiging en dat jullie aan God metgezellen toevoegen, iets waarvoor Hij geen machtiging heeft neergezonden, en dat jullie dingen over God zeggen waar jullie geen weet van hebben’.(ạl-A’rāf, 7:33) 

Zondes en verboden zijn net als het vergif dat de mens naar materiële en spirituele vernietiging leidt. Satan en de nạfs, het innerlijke ego, versieren deze zondes echter zodanig, dat ze voor de mens aangenaam en aantrekkelijk lijken. Degenen die zich door deze zondes en verboden laten verleiden, vernietigen op den duur hun spirituele levens.

Daarentegen zijn de meeste dingen aangenaam, profijtelijk en toegestaan. Verboden zijn eerder uitzonderingen en daarom gering in aantal. Daarnaast is er tegenover elk verbod wel een toegestaan alternatief beschikbaar. Doch op de een of andere manier zet de mens het vele toegestane opzij, en gaat hij op zoek naar het weinige verbodene.

 

1. RENTE.

Ondanks het feit dat rente, gebaseerd op het principe van het onvoorwaardelijk verwerven van bezit, van buiten een nuttig en handig middel voor de mensen lijkt, is het in werkelijkheid niets anders dan een uitbuiting van de moeilijke omstandigheden waarin sommige mensen zich bevinden en derhalve een grote schending van de rechten van de dienaren van God. Het is een kwaadaardige tumor die de economie van binnenuit kapot vreet en die religieuze en morele gevoelens uitdooft. Het heeft ten gevolge dat de rijken meer rijkdom vergaren en dat de behoeftigen verder worden uitgeknepen. Als zodanig worden tussen de verschillende lagen van de samenleving diepe kloven tot stand gebracht en in stand gehouden! Zoals beroemde economen het aangeven, zijn de samenlevingen die in economisch opzicht het beste functioneren, juist die samenlevingen die de inflatie en het rentepercentage tot nul hebben teruggebracht.

Bovendien brengt rente veel ander kwaad met zich mee, zoals: het kunstmatig verhogen van prijzen; het smoren van morele gevoelens, zoals onzelfzuchtigheid, samenwerking, solidariteit, liefde, barmhartigheid en mededogen; het stimuleren van egoïsme en profitariaat om zo tegen elke prijs geld en macht te verwerven.

Rente weerhoudt de mensen ervan om te werken en te produceren. Degenen die gewend raken aan rentetrekken, verlaten de gebruikelijke manieren van geld verdienen, zoals landbouw en handel. Wat overblijft is het vergaren van geld door middel van geld, hetgeen een schadelijke situatie creëert, die de productie naar beneden haalt.

Geld verdienen door middel van rente innen is in het nadeel van individuen en van de maatschappij. Al bevalt rente sommigen, het is op lange termijn eveneens in hun nadeel, omdat rente de relaties tussen arbeid en kapitaal in een samenleving verstoort en tenslotte kapot maakt.

In de Edele Koran verkondigt Allah dat Hij en Zijn Boodschapper de oorlog verklaren aan degenen die zich inlaten met rente.[1] In een ander vers staat dat: Zij die de rente verteren zullen [op de Dag des Oordeels] alleen maar opstaan zoals hij opstaat, die door de aanraking van de Satan tot bezetenheid is geslagen.(ạl-Baqara, 2:275)

Volgens onze leermeester de Profeet vormen de inkomsten die door middel van rente worden vergaard de meest kwade van alle vormen van inkomsten.[2] Om zijn volgelingen te behoeden voor deze grote zonde, heeft de Boodschapper van Allah degenen vervloekt die rente innen of betalen, die rente-inhoudende contracten voorbereiden of daarvoor als getuigen optreden. Hij zei dat zij allemaal gelijk zijn in zonde.[3]

De vloek van onze leermeester de Profeet ten aanzien van iedereen die helpt bij het innen van rente heeft als doel het op de meest duidelijke wijze uitdrukken dat er in een islamitische maatschappij totaal geen plaats is voor rente en dat niemand zelfs in buurt moet komen van rente, met andere woorden: om alle wegen naar dit kwaad af te grendelen.

Rente is een zonde die in alle religies is verboden. Dit komt omdat het gevaar ervan heel duidelijk is. In de Koran wordt vermeld dat rente ook voor de joden verboden is gesteld.[4]

Het is verkeerd om te denken dat een rentevrije economie tegenwoordig niet mogelijk is. Een rentevrije economie is wel degelijk denkbaar en mogelijk. Er zijn immers maatschappijen die dat hebben gerealiseerd. De Islam heeft rente strikt verboden en heeft in plaats daarvan aangeraden om in partnerverband te werken en zo het kapitaal te vermeerderen. Deze methode is in het voordeel van iedereen. Daarnaast moedigt de Islam aan om zoveel mogelijk omwille van Allah leningen (qard hasạn) te geven en beschouwt hij het geven van een lening aan iemand in een moeilijke situatie beter dan het geven van een aalmoes. Aan de andere kant heeft de Islam volledige economische stabiliteit en orde in de samenleving gebracht, door de zạkāt en de sadaqah, de verplichte en de niet-verplichte aalmoes, te gebieden.

 

2. HET DRINKEN VAN ALCOHOL.

Alcoholische dranken en verdovende middelen zijn schadelijke middelen, die totaal tegenstrijdig zijn met de menselijke natuur. De wezenlijke staat van de mens is dat hij nuchter en alert is. Het is onacceptabel dat men de controle over zichzelf verliest en suf en lui wordt. Het verliezen van nuchterheid resulteert over het algemeen in afdwaling van het pad der waarheid. Dit is onvermijdelijk voor degenen die het gebruik van verdovende middelen als iets gewoons beschouwen.

Alcohol vormt een groot kwaad, voor zowel het individu als voor de maatschappij. Alcohol schaadt de mentale capaciteiten, dat terwijl alle zaken met betrekking tot deze wereld en het Hiernamaals alleen via het verstand kunnen worden verwezenlijkt. Wanneer de mentale capaciteiten verloren raken, maakt de mens ongelofelijke fouten. Net zoals spiritus met slechts één vonkje vlam vat, zo makkelijk wordt het kwade aangewakkerd in het verstand en in het hart van iemand die verslaafd is aan alcohol.

Met alcohol en gokken creëert Satan haat en vijandigheid tussen mensen en zet hij hen tegen elkaar op. Door te voorkomen dat mensen Allah gedenken, het gebed verrichten en andere vormen van aanbidding uitvoeren, koppelt hij hen los van zowel deze wereld als van het Hiernamaals.[5]

De Russische professor Rachinsky heeft de volgende wijze woorden gebezigd: “Satan wacht in de fles en hij pakt alles af wat alcoholverslaafden hebben. Hij grijpt zelfs het laatste shirt dat ze hebben en de laatste hap die de baby’s in hun schoot zouden eten. Bovendien neemt Satan van de verslaafden, die hij tot zijn slaven heeft gemaakt, en van hun families hun gezondheid, hun eerbaarheid, hun geweten, hun moed, hun vreugde, hun rust en hun geluk af. Omdat bij verslaafden de lust om te werken ontbreekt, ontneemt hij hen ook alle vormen van winst. Denk in de eerste plaats eens na over hoeveel arbeidskracht er verloren gaat door de productie van alcohol en hoeveel voedsel, drank en werk er wordt verspild tijdens het vervaardigen van deze alcoholische dranken. Als de miljarden kilo’s brood, pruimen, vijgen en grapefruits, die de mensen roekeloos verspillen in het moeras van alcohol, opgeteld zouden worden, dan zou er in de wereld geen honger meer heersen en geen duur voedsel meer zijn. En niet alleen voor de mensen: er zou zelfs genoeg voedsel beschikbaar zijn om de dieren van elke soort voedsel te kunnen voorzien!”

“Het budget van de duivel in de fles is niet geheel bekend. Degenen die alcohol nuttigen, betalen voor zichzelf de belasting van hun alcoholische drank onmiddellijk. Dezelfde mensen betalen echter hun schulden aan andere mensen niet af. Satan eist zijn vorderingen vrijwel meteen op. Als de mensen zelf geen geld meer hebben om de Satan te betalen, dan stelen ze, doden ze of verkopen ze hun eigen eerbaarheid en die van hun families.”

“Vanwege alcohol zijn de levens van vele waardevolle en vooraanstaande mensen vernietigd. Die mensen hebben alles wat ze lief hadden verloren. Drank heeft de gezondheid van miljoenen goede mensen vernietigd. Zoals grote en stevige gebouwen niet gebouwd kunnen worden in moerassen, zo is het niet mogelijk om blijvende orde en een vreedzaam leven te bewerkstelligen in een land van verslaafden en dronkaards. Om deze reden moeten de verbeteringsactiviteiten beginnen met het laten ontwaken van deze natie uit de verschrikkelijke situatie waarin zij verkeert."[6]

Volgens de laatste rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie die betrekking hebben op dertig landen, vormt alcohol de basisoorzaak voor 85% van de moorden (ongeveer 60-70% van de slachtoffers zijn binnen de eigen familie), 50% van de verkrachtingen, 50% van de geweldsdelicten, 70% van de gevallen van huiselijk geweld, 60% van het school- en werkverzuim en 40-50% van de mentale ziektes. De kans dat zich bij een baby van alcoholisten een verstandelijke stoornis ontwikkelt bedraagt 90%. Voor een alcoholische vrouw is het risico dat zij een gehandicapte baby te wereld brengt zeer hoog, namelijk 35%. Dit komt doordat alcohol zowel de groei van de baby in de moederbuik als zijn ontwikkeling na de geboorte bemoeilijkt; het gebruik ervan veroorzaakt bij het kind mentale achterstand, beperkte lengtegroei en gedragsproblemen. Omdat kinderen van alcoholisten in een familiesfeer van voortdurende ruzie en geweld leven, is het verhoogde risico op emotionele instorting en gedragsproblemen bij hen zeer hoog. Hierdoor zijn veel van deze kinderen op school en in het leven niet succesvol."[7]

Volgens een officieel rapport van de Engelse overheid bedraagt de jaarlijkse financiële last van aan alcohol gerelateerd geweld, ongelukken, ziekenhuiskosten en dergelijke voor de Engelse economie 20 miljard pond, dat is bijna 23 miljard euro.[8]

De Boodschapper van Allah zei: “Drink nooit alcoholische drank, want het is de moeder van alle kwaad."[9] Hij zei ook: “Indien een grote hoeveelheid van iets dronken maakt, dan is ook een kleine hoeveelheid daarvan verboden."[10]

Om deze reden zou niemand zich moeten laten bedriegen door degenen die zeggen: “Drinken is niet erg, zolang je maar stopt voordat je dronken wordt.” De maatstaf is duidelijk: als van een middel het vele je dronken maakt, dan is het weinige ervan ook verboden. Door de wegen die naar zonde leiden te blokkeren, streeft de Islam ernaar om het kwade op de beste manier te doen vermijden. De religie negeert theoretische oplossingen die in de praktijk niet werken. Het islamitische geloof stelt met wijsheid verboden vast, en bepaalt voor degenen die deze verboden overtreden ter afschrikking de meest geschikte straffen. Deze situatie laat zien hoe zeer onze religie de mens waardeert en hem met oneindig mededogen en barmhartigheid omhelst.

 

3. ONTUCHT.

Ontucht en overspel zijn door het menselijk intellect, de moraal, de juridische systemen en alle hemelse religies altijd als verkeerd en antisociaal beschouwd. Overspel heeft tot gevolg dat bloedlijnen mixen, families uit elkaar vallen, familie- en vriendschapsbanden worden ontbonden en de wortels van de geestelijke en de morele waarden in een samenleving in gevaar komen. Zulk gedrag maakt de mens tot een slaaf van zijn lichamelijke verlangens en tast zijn menselijke eer en waardigheid aan.

Ontucht en overspel hebben ook veel schadelijke consequenties voor de gezondheid. Mensen die zich met ontuchtige handelingen inlaten zijn het meest vatbaar voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), zoals syfilis en gonorroe. De dodelijke anti-immuun ziekte AIDS, die door de hedendaagse geneeskunde niet kan worden genezen, verspreidt zich meestal via ongeoorloofde geslachtsgemeenschap.

Allah de Almachtige, Hij Die zeer veel van Zijn dienaren houdt, wenst niet dat zij in zulke afschuwelijke leefpatronen vervallen. Om deze reden heeft Hij het ons verboden om de ontucht zelfs te benaderen, laat staan deze te plegen. Hij zegt: ...En nader zedeloosheid niet, de openlijke noch de verborgene, en dood niet de ziel die Allah verboden heeft verklaard, tenzij volgens het recht. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen dat jullie begrijpen.” (ạl-An’ām, 6:151)

En nader niet de ontucht. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.(ạl-Isrā’, 17:32)

Dit betekent dat iedereen weg moet blijven van elke handeling die aanleiding kan geven tot overspel. De Boodschapper van Allah drukt als volgt uit hoe schadelijk onzedelijke blikken voor het hart zijn: “Het staren naar hetgeen verboden is, is één van de giftige pijlen van Satan. Een ieder die dit uit angst voor Allah laat: Allah zal hem een geloof schenken waarvan hij de zoetheid in zijn hart zal proeven."[11]

Om deze reden neemt de Islam voorzorgsmaatregelen om ontucht te voorkomen, zoals het voorschrijven van kledingvoorschriften voor mannen en vrouwen, het verbieden van aandachttrekkend gedrag, het zich afzonderen van mannen en vrouwen die in wettelijk opzicht vreemden van elkaar zijn en het voorkomen van het vertonen van naaktheid in de maatschappij. Handelingen die kunnen leiden tot ontucht en overspel, zoals seksueel prikkelende woorden, blikken of te nauwe relaties worden door de Islam veroordeeld. De Islam gaat verder en verplicht de families en de maatschappij om de kinderen degelijk op te voeten en hen zo vroeg mogelijk te doen huwen, het trouwen te vergemakkelijken en de religieuze en de morele waarden in stand te houden.

Zoals uit deze richtlijnen kan worden afgeleid, is het doel van de Islam niet om schuldigen te bestraffen; het doel is veeleer om de mensen in vrede en veiligheid te laten leven, door te voorkomen dat er in de maatschappij een klimaat ontstaat van criminaliteit en onveiligheid. In de islamitische geschiedenis is de bestraffing voor overspel immers nauwelijks uitgevoerd.

Naast de bovengenoemde zondes stelt de Islam eveneens een strikt verbod vast voor de volgende grote zondes: moord, tovenarij, lasteren met overspel, onderdrukking, ongehoorzaamheid aan de ouders, liegen, verraad, roddelen, misbruik van het bezit van een wees, stelen en gokken.[12]

 

 


[1] De Koran, ạl-Baqara, 2: 278-279. De Boodschapper van Allah vermeldt dat Allah nog iets anders de oorlog heeft verklaard en dat is vijandschap jegens de vrome dienaren van Allah. (Sahīh ạl-Bukhārī, Riqāq,38). Behalve deze twee groepen mensen wordt geen enkele zondaar of overtreder op zo’n zware wijze bedreigd.

[2] Ibn Ạbī Shạybạ, Musannạf, VII, 106/34552; ạl-Wāqidī, Kitāb al-Tārikh wạ ạl-Maghāzī, III, 1016; ; Ibn Kạthīr, ạl-Bidāyạh wa ạl-Nihāyạh, V, 13-14.

[3] Sahīh Muslim, Musākāt, 105-106. Zie eveneens Sahīh ạl-Bukhārī, Buyū’, 24, 25, 113; Sunạn Ạbū Dāwūd, Buyū’, 4/3333; Sunạn ạl-Tirmizī, Buyū’, 2/1206; Ibn Mājạ, Tijārāt, 58.

[4] De Koran, ạl-Nisā, 4: 160-161.

[5] De Koran, ạl-Māida, 5: 90-91.

[6] Grigory Petrov, Ideal Öğretmen (De Ideale Leraar), Istanbul 2005, pp. 48-52.

[7] Musa Tosun, Artikel: “İçki” (Alcoholische Dranken), Diyanet Islam Ansiklopedisi - Encyclopedie van de Islam (Republiek van

Turkije, Ministerie van Religieuze Zaken), XXI, p.463.

[8] The Guardian, zaterdag 27 maart 2004, “Sobering thoughts about a claim”, Sean COUGHAN.

[9] Sunạn Ibn Mājạh, Ạshribạ, 1.

[10] Sunạn Ạbu Dāwūd, Ạshribạ, 5/3861; Sunạn ạl-Tirmizī, Ạshribạ, 3/1865)

[11] ạl-Hākim, ạl-Mustạdrạk álā ạl-Sahīhạyn IV, 349/7875; ạl-Hạythạmī, Majma' ạl-Zạwā'id wạ Mạnba' ạl-Fawā'id, VIII, 63.

[12] Sahīh ạl-Bukhārī, Shạhādāt, 10; Wasāyā, 23; Sahīh Muslim, Birr, 55, 56; Sunạn Ạbū Dāwūd, Ạdạb, 35/4875; Musnạd Ahmạd ibn Hanbạl, III, 154, 135. Zie voor details: Murat Kaya, Efendimiz’den Hayat Ölçuleri (Criteria voor het Leven van onze meester de Profeet), Istanbul 2007, pp. 308-458.

Read 7.547 times
In order to make a comment, please login or register